WESSLING Polska

Wymagania dotyczące jakości wody na pływalniach

W dniu 09 listopada 2015 roku Minister Zdrowia wydał Rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Rozporządzenie zobowiązuje zarządzającego pływalnią lub właściciela obiektu do kontroli jakości wody wg wymagań określonych niniejszym Rozporządzeniem w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. W ramach tej odpowiedzialności należy prowadzić odpowiednio udokumentowaną kontrolę wewnętrzną, której jednym z elementów jest badanie wskaźników mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych wody basenowej.

Niniejszy akt prawny określa referencyjne metody analiz parametrów świadczących o prawidłowości prowadzonych procesów dezynfekcji wody, a także pozwalających na ocenę warunków higieniczno-sanitarnych na terenie obiektu. Wskazuje również minimalną częstotliwość pobierania próbek wody niezbędną do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego kąpiących się osób, a także precyzuje sposób i zakres informowania ludności o jakości wody na pływalniach.

Spośród wszystkich czynników determinujących jakość wody basenowej największe znaczenie dla użytkowników pływalni mają wskaźniki mikrobiologiczne. Zagrożenie zdrowotne wynika głównie z czasu ekspozycji na mikroflorę patogenną zanim zostanie ona wykryta, stąd tak istotne jest stałe monitorowanie jakości wody, procesów jej uzdatniania i dezynfekcji.

W Rozporządzeniu zwrócono także uwagę na grupę niemowląt i małych dzieci do lat 3, bowiem niedojrzały jeszcze układ odpornościowy najmłodszych użytkowników pływalni jest szczególnie narażony na wszelkiego rodzaju infekcję.

Podstawą kontroli mikrobiologicznej na pływalniach jest oznaczanie ogólnej liczby mikroorganizmów w 36oC±2oC. Przekroczenie dopuszczalnych limitów może świadczyć o obecności mikroflory kałowej w wodzie. Przeprowadza się również badanie na obecność bakterii wskaźnikowych skażenia kałowego, tj. Escherichia coli. Występowanie tych patogenów wskazuje na nieprawidłowości w procesie dezynfekcji wody. Ponadto, standardowym postępowaniem jest badanie w kierunku drobnoustrojów Pseudomonas aeruginosa, których obecność świadczy o problemach z funkcjonowaniem filtrów wody, nieodpowiednim stanie technicznym instalacji basenowej lub nieskutecznej dezynfekcji.

Z powodu powszechnego występowania w instalacjach wodnych potencjalnie chorobotwórczych pałeczek Legionella przenoszonych drogą oddechową wykonuje się ujęte w Rozporządzeniu badanie na obecność Legionella sp. Analiza jakości wody w tym kierunku jest szczególnie ważna w obiektach wyposażonych w instalacje z wymuszonym ruchem wody tj. fontanny, dysze masujące, mgły wodne itp. ze względu na możliwość tworzenia aerozoli wodno-powietrznych, których wdychanie w przypadku obecności Legionella sp. może wywołać groźne infekcje. Stwierdzenie skażenia tymi bakteriami wskazuje na problemy z utrzymaniem bezpiecznej temperatury wody ciepłej w instalacji i sygnalizuje konieczność dokonania jej przeglądu.

Laboratorium WESSLING Polska Sp. z o.o. w Poznaniu oferuje Państwu akredytowane analizy wszystkich parametrów ujętych w Rozporządzeniu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.