WESSLING Polska

Nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska

5 września 2016r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Rozporządzenie to zastąpiło poprzednie Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 września 2002r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie liczy wraz z trzema załącznikami 86 stron, co jest znaczącą różnicą w stosunku do poprzedniego, które liczyło tylko 4 strony.

W części zasadniczej dokumentu dokonano klasyfikacji gruntów na 4 grupy w zależności od sposobu użytkowania lub planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto zdefiniowano sposób identyfikacji terenu w oparciu o 5 etapów.
Etapy od jeden do trzy opierają się na ustaleniu działalności mogącej być przyczyną zanieczyszczenia na danym terenie, ustaleniu listy substancji powodujących ryzyko oraz zebraniu danych aktualnych i historycznych o zanieczyszczeniach.
Etap czwarty to wykonanie badań wstępnych, natomiast etap piąty to badania szczegółowe.

W załączniku numer 1 wskazano substancje powodujące ryzyko szczególnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi i ich dopuszczalne zawartości w glebie oraz dopuszczalne zawartości w ziemi, zróżnicowane dla poszczególnych właściwości gleby oraz grup gruntów, wydzielonych w oparciu o sposób ich użytkowania.
W załączniku numer 2 wskazano rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przykładowych dla tych działalności zanieczyszczeń.
W załączniku numer 3 – co jest nowością - wskazano referencyjne metodyki wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi. Metodyki te obejmują zarówno pobieranie próbek i postępowanie z próbkami jak i konkretne normy badawcze.

Wessling Polska sp. z o.o. oferuje pełny zakres badań odpowiadających wymogom nowego rozporządzenia. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.