Nowe ustalenia w sprawie kontroli procesu uboju

Campylobacter w tuszach brojlerów

Z uwagi na fakt, że wraz ze wzrostem produkcji i konsumpcji mięsa drobiowego zwiększa się również liczba zakażeń pokarmowych wywołanych przez bakterie z rodzaju Campylobacter, pod koniec sierpnia opublikowane zostało rozporządzenie Komisji nr 2017/1495 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych w odniesieniu do Campylobacter w tuszach brojlerów.

Bakterie Campylobacter to obecnie jeden z najbardziej rozpowszechnionych patogenów bakteryjnych wywołujących infekcję przewodu pokarmowego tzw. kampylobakteriozę. Pałeczki te występują praktycznie na każdym etapie produkcji drobiu, bowiem przenoszą się z powierzchni jeszcze żywych ptaków i z ich układów pokarmowych infekując całą tuszkę.

Według danych Europejskiego Urzędu ds.  Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ok.  50% mięsa drobiowego było skażone pałeczkami Campylobacter i kampylobakterioza stanowi najczęściej zgłaszaną chorobę u ludzi spowodowaną spożyciem zanieczyszczonej żywności.

Rozporządzenie wprowadza nowe kryterium higieny procesu w odniesieniu do bakterii Campylobacter spp. na tuszach brojlerów, mające na celu kontrolę zanieczyszczenia tusz podczas procesu uboju. Wskazany został limit obecności Campylobacter spp. na poziomie 1000 jtk/g przy zastosowaniu określonej tam referencyjnej metody badania, na którą to nasze laboratorium WESSLING Polska Sp. z o.o. posiada już akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Z uwagi na konieczność dostosowania się przedsiębiorstw spożywczych do nowych procedur kontrolnych, a laboratoriów do nowej metodyki badawczej, przepisy unijnego rozporządzenia obowiązują od 1 stycznia 2018 r.

 

Skontaktuj się z nami