Pomiary gazów odlotowych

Nowa decyzja PCA dotycząca pomiarów gazów odlotowych

W związku z opublikowaniem przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego komunikatu dotyczącego nowelizacji wydań Polskich Norm, stosowanych do oznaczeń zanieczyszczeń gazowych w gazach odlotowych w ramach badań emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł stacjonarnych, wycofane zostały z zastosowania w obszarze regulowanym prawnie dotychczas używane wydania norm. Jednocześnie nowe wydania powołując się na normę PN-EN 15267-4:2017, nakładają na laboratoria pomiarowe konieczność przedstawienia certyfikacji stosowanych analizatorów, zgodnej z nowowprowadzoną normą. Ponieważ jest to nowy wymóg, żaden analizator nie posiada stosownego certyfikatu, w związku z czym według Polskiego Centrum Akredytacji również żadne europejskie laboratorium nie spełnia jeszcze wymogów normy.

 
 
  
© Markus Bullik Photographie

W związku z zaistniałą sytuacją chwilowo wstrzymana została możliwość wykorzystywania wyników z pomiaru stężenia gazów odlotowych w obszarach regulowanych prawnie, co miało szczególny wpływ na pomiary AST, QAL2 i stężenia dioksyn, dla których zamiast metodyk w rozporządzeniu przywołane zostały konkretne normy.

Okres od 1 sierpnia do 29 września był czasem oczekiwania na decyzję przedłużającą okres przejściowy, pozwalający na stosowanie poprzednich norm.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska prowadzony proces legislacyjny dotyczący wyżej wymienionego rozporządzenia przewiduje uwzględnienie okresu przejściowego dla wdrożenia norm dotyczących badania gazów odlotowych.

W związku z tą informacją Polskie Centrum Akredytacji wydało decyzję o przywróceniu norm PN-EN 14789:2006, PN-EN 14790:2006, PN-EN 14792:2006, PN-EN 15058:2006 oraz PN-EN 1948-1:2006 do zakresu akredytacji wskazującego kompetencje naszego laboratorium do realizacji badań dla potrzeb obszaru regulowanego prawnie.

Od dnia 1 października znów w naszej ofercie znajduje się pełen zakres pomiarów spełniających potrzeby naszych klientów.

Skontaktuj się z nami