Akredytacji

Nowy zakres akredytacji

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w dniu 09 lipca 2019 uzyskaliśmy
Certyfikat Akredytacji w oparciu o nowe wydania normy PN-EN ISO/IEC
17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Nowelizacja normy obliguje do dostosowania się do nowych wymagań w odniesieniu do bezstronności oraz poufności w działalności laboratorium, struktury (organizacji), działań dotyczących ryzyk i szans, wyrobów i usług dostarczanych z zewnątrz oraz podejmowania decyzji o zgodności/niezgodności wyników z regulacjami prawnymi.

Laboratorium WESSLING Polska wykonuje swoje usługi badań i pobierania próbek w zakresie akredytacji laboratorium badawczego PCA Nr AB 918, który został rozszerzony o nowe usługi w ramach pobierania próbek gazów odlotowych , AMS, poboru wód opadowych i roztopowych, a także objęto zakresem elastycznym oznaczenia  zawartości akryloamidu, glutenu  w żywności , metali w paszach 
i mieszankach paszowych  Rozszerzono badania mikrobiologiczne o obecność i liczbę Listeria spp w  produktach żywnościowych.

Szczegółowy wykaz akredytowanych badań dostępny jest na stronie internetowej https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/