Nasze usługi dla architektów, deweloperów i biur nieruchomości: niezawodność jakości i harmonogramu oraz optymalizacja kosztów

Przygotowaliśmy ofertę dedykowaną deweloperom, architektom i biurom nieruchomości. Sprawdź zakres naszych usług i dowiedz się w czym nasi eksperci mogą Ci pomóc.

WESSLING Polska oferuje wszystkie potrzebne usługi z jednego źródła: od doradztwa na etapie planowania inwestycji, poprzez odwierty geologiczne, pobieranie próbek i wykonanie badań laboratoryjnych, aż po interpretację wyników i wykonanie dokumentacji.

Badania podłoża gruntowego - niezbędne nawet dla niewielkich obiektów budowlanych

Ustawa - Prawo budowlane zmieniła się we wrześniu 2020 roku. Wśród znaczących zmian wprowadzonych przez nowe przepisy znajduje się podział projektu budowlanego na trzy części oraz określenie zakresu opracowań, który nakazuje wykonanie badań i sprawdzenie gruntu nawet dla małych obiektów. 

Z punktu widzenia ryzyka budowlanego, przy ustalaniu geotechnicznych warunków posadowienia projektant powinien zawsze, nawet w przypadku małych obiektów i domów jednorodzinnych, chociaż w minimalnym stopniu odnieść się do następujących kwestii:

  • zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej, 
  • przydatności gruntów na potrzeby budownictwa,
  • określenia nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego,
  • oceny wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego,
  • projektowania odwodnień budowlanych,
  • oceny ryzyka wystąpienia zanieczyszczenia podłoża gruntowego.

Należy również zaakcentować obowiązek wykonania badań sozologicznych. Zgodnie z  powyższymi przepisami osoba kompetentna powinna określić ryzyka wystąpienia zanieczyszczenia podłoża nawet dla małych obiektów. W przypadku konieczności wykonania badań chemicznych (sozologicznych), co ma miejsce głównie na terenach poprzemysłowych lub zlokalizowanych niedaleko funkcjonujących obiektów przemysłowych, należy wykonać konkretne badania w  akredytowanym laboratorium i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z  dnia 1 września 2016 r. (Dz. U. z  dnia 5 września poz. 1395) w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. W  każdym przypadku nie tylko badania laboratoryjne, ale także pobór próbek, powinny być wykonane w  sposób certyfikowany i z zachowaniem odpowiedniej jakości. Wysoce niewskazany jest pobór próbek z użyciem płuczki z uwagi na fakt wymywania zanieczyszczeń w trakcie poboru.

W jaki sposób nasze usługi mogą pomóc Tobie?

Usługi WESSLING Polska opieramy na profesjonalizmie, doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy naszych pracowników, dlatego naszym klientom oferujemy wysoką jakość badań oraz doradztwa, a także wsparcie na każdym etapie zlecenia. Staramy się, aby nasza oferta była jak najbardziej kompleksowa i dopasowana do naszych odbiorców, dlatego z przyjemnością dostosujemy ją również do Twoich potrzeb. 

Nasi eksperci pomogą Państwu na każdym etapie inwestycji. Zarówno na etapie zakupu działki, pozwalając na podjęcie właściwej decyzji i uniknięcie dodatkowych kosztów, jak i w późniejszym stadium, prowadząc pomiary pod certyfikację budynków wykazującą, że został on wykonany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty.

Lista oferowanych przez nas usług

Zarabiasz na budowie mieszkań? A może projektujesz zabudowania lub pracujesz w nieruchomościach? Sprawdź w jaki sposób możemy Ci pomóc.

Wiercenia badawcze

Dlaczego ta usługa może Cię zainteresować?

Wykonanie odwiertu badawczego pozwala na pobranie próbek do dalszej analizy w celu określenia właściwości fizykochemicznych i mechanicznych gruntu. To podstawowa wiedza dla określenia wpływu gleby na przyszłą konstrukcję.

 
Sondowanie geologiczne

Dlaczego ta usługa może Cię zainteresować?

To typ badań terenowych, które poddając grunt wciskaniu, wbijaniu i wkręcaniu sondy dają obraz specyfiki oraz stanu podłoża gruntowego pod planowaną inwestycję. Sondowanie pozwala na określenie głębokości zalegania poszczególnych warstw oraz ich parametrów geotechnicznych. 

 
Opracowania stanu zanieczyszczenia podłoża gruntowo-wodnego

Dlaczego ta usługa może Cię zainteresować?

Przed rozpoczęciem inwestycji deweloper powinien wykonać badania ziemi oraz występujących na tym terenie wód gruntowych pod kątem zanieczyszczeń. Może się okazać, że w gruncie działek budowlanych znajdują się zanieczyszczenia o znacznych stężeniach, związane z poprzednim przeznaczeniem terenu i realizowanym rodzajem aktywności, które przenikają do wód gruntowych, a w związku z tym konieczna jest remediacja. Ponieważ obowiązek ten leży po stronie właściciela działki, badania poprzedzające jej zakup mogą zabezpieczyć inwestora przed dodatkowymi kosztami, bowiem koszty remediacji mogą przekraczać koszty inwestycyjne. 

 
Badania odpadów i opinie czy odpad posiada właściwości czyniące z niego odpad niebezpieczny

Dlaczego ta usługa może Cię zainteresować?

Prowadzenie prac remediacyjnych, czy budowlanych wiąże się z wytwarzaniem odpadów, które wymagają odpowiedniego zagospodarowania. Część z nich może zostać użyta ponownie w innym charakterze, jako materiał wtórny, a inne muszą zostać poddane utylizacji. Koszty utylizacji mogą być wysokie, dlatego decyzja na temat dalszego przeznaczenia odpadu zostaje podjęta po poddaniu go badaniom laboratoryjnym pod kątem zanieczyszczeń i ocenie możliwości jego wtórnego wykorzystania.

 
Opinie geotechniczne

Dlaczego ta usługa może Cię zainteresować?

Opinie geotechniczne są niezbędne dla inwestycji wymagających projektu architektoniczno-budowlanego. Przygotowywane są w celu określenia kategorii geotechnicznej obiektu w zależności od przewidywanego stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz dla określenia potrzebnych badań geotechnicznych, które muszą zostać wykonane na terenie planowanej inwestycji. Dzięki takiej opinii i odpowiednio dobranym badaniom możliwe jest zminimalizowanie kosztów posadowienia obiektu budowlanego.

 
Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Dlaczego ta usługa może Cię zainteresować?

Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną stanowią podstawę do otrzymania pozwolenia na budowę. Określa ona rodzaj podłoża gruntowego, jego właściwości i cechy wytrzymałościowe, a także poziom wód gruntowych, stateczność nasypów oraz wykopów.

 
Projekty geotechniczne

Dlaczego ta usługa może Cię zainteresować?

Wykonywane są razem z dokumentacją badań podłoża gruntowego i przewidują zmiany właściwości podłoża, określają parametry geotechniczne, współczynniki bezpieczeństwa, nośność i osiadania podłoża, oddziaływania gruntu i wód gruntowych na konstrukcję oraz dane potrzebne do przygotowania projektu fundamentów. Wszystko to dla zapewnienia bezpieczeństwa planowanego obiektu.

 
Projekty robót geologicznych

Dlaczego ta usługa może Cię zainteresować?

Projekt robót geologicznych jest konieczny dla uzyskania koncesji na ich wykonanie. Określa cel i zasady prowadzenia robót geologicznych, w tym informację o rodzaju dokumentacji, która powstanie w ich wyniku oraz harmonogram prac i określenie terenu, na którym będą prowadzone. 

 
Dokumentacje geologiczno-inżynierskie

Dlaczego ta usługa może Cię zainteresować?

Skomplikowane warunki gruntowe wymagają przygotowania odrębnej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, zawierającej informacje na temat przewidywanego wpływu projektowanego obiektu na środowisko oraz procesów geodynamicznych. Odpowiednie dostosowanie projektu do skomplikowanych warunków gruntowych pozwoli uniknąć nieoczekiwanych opóźnień i nietrafionych decyzji.

 
Dokumentacje geotechniczne: warunki posadowienia obiektów budowlanych

Dlaczego ta usługa może Cię zainteresować?

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych przedstawia się w formie opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego. Forma, a także zakres niezbędnych badań zależą od tego, do jakiej kategorii geotechnicznej zostanie zaliczony obiekt budowlany. Pomagamy w dostosowaniu dokumentacji do bieżących potrzeb klienta.

 
Audyty due diligence (w zakresie środowiskowym)

Dlaczego ta usługa może Cię zainteresować?

Środowiskowy audyt due diligence ma zastosowanie, jeśli nieruchomość zmienia właściciela. Dzięki niemu wiadomo przed podjęciem decyzji o zakupie nieruchomości jakimi zobowiązaniami względem środowiska zostanie obciążony nowy właściciel. Inwestorzy decydują się na przeprowadzenie audytu due diligence, aby móc dokonać w pełni świadomej i nie obarczonej ryzykiem decyzji o nabyciu nieruchomości.

Część środowiskowa oceny due diligence składa się z dwóch faz:
I faza - przegląd wymogów prawnych z zakresu ochrony środowiska wraz identyfikacją potencjalnych ognisk zanieczyszczeń środowiska gruntowo – wodnego,
II faza - rozpoznanie poprzez przeprowadzenie poboru i analizy próbek gruntów oraz wód podziemnych.

 
Określenie jakości powietrza do certyfikacji BREEAM

Dlaczego ta usługa może Cię zainteresować?

System certyfikacji BREEAM to wielokryterialny sposób oceny oddziaływania na środowisko nowo powstającego lub już istniejącego budynku. Jednym z kryteriów poddawanych ocenie jest jakość powietrza wewnątrz budynków. Jest to jeden z najważniejszych aspektów oceny budynku pod względem komfortu użytkowania, ponieważ większość czasu spędzamy w pomieszczeniach, a jakość powietrza wewnętrznego mocno wpływa na nasze zdrowie i dobre samopoczucie. Dla sprawdzenia jakości powietrza wewnątrz budynku przeprowadzane są odpowiednie pomiary.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

Sprawdź naszą ofertę

Oferta dla deweloperów, architektów i biur nieruchomości.

Sprawdź