Konkluzje BAT dla Spalania Odpadów

3 grudnia 2019 r. została opublikowana Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/2010 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do spalania odpadów - notyfikowana pod nr C(2019) 7987

Konkluzje BAT odnoszą się do instalacji spalania i współspalania odpadów, obejmują także procesy związane z obróbką żużla lub popiołów paleniskowych ze spalania odpadów.

Termin na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT - to 3 grudnia 2023 r.

Do 3 czerwca 2020 r. nastąpi weryfikacja pozwoleń przez właściwe organy.

WESSLING Polska oferuje pomoc w zakresie wymaganych zmian m.in. dot. monitoringu emisji, warunków magazynowania odpadów a także przygotowania odpowiednich wniosków dla pozwoleń.

Kontakt