WESSLING Polska - Nowy zakres akredytacji

Nowelizacja normy obliguje do dostosowania się do nowych wymagań w odniesieniu do bezstronności oraz poufności w działalności laboratorium, struktury (organizacji), działań dotyczących ryzyk i szans, wyrobów i usług dostarczanych z zewnątrz oraz podejmowania decyzji o zgodności/niezgodności wyników z regulacjami prawnymi.

WESSLING analyses groundwater and so makes a contribution to high drinking water quality.

Laboratorium WESSLING Polska wykonuje swoje usługi badań i pobierania próbek w zakresie akredytacji laboratorium badawczego PCA Nr AB 918, który został rozszerzony o nowe usługi w ramach pobierania próbek gazów odlotowych, AMS, poboru wód opadowych i roztopowych, a także objęto zakresem elastycznym oznaczenia  zawartości akryloamidu, glutenu w żywności, metali w paszach i mieszankach paszowych Rozszerzono badania mikrobiologiczne o obecność i liczbę Listeria spp w produktach żywnościowych.

Szczegółowy wykaz akredytowanych badań dostępny jest na stronie internetowe:

Sprawdź naszą ofertę

Oferta dla deweloperów, architektów i biur nieruchomości.

Sprawdź