Nowe rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji

Nowe rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji obowiązuje od 20 września i wprowadza drobne zmiany w dotychczasowym rozporządzeniu. Sprawdź jakie.

Cel wprowadzenia nowego rozporządzenia

20 września 2021 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji. Uzasadnieniem jego wydania jest potrzeba zastąpienia dotychczasowego Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody, a także spełnienie obowiązków przedstawienia organom ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wyników pomiarów, do których są zobowiązani prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia na podstawie art.149 ust.1 ustawy POŚ.

 

Zmiany wynikające z nowego rozporządzenia

Nowe rozporządzenie zawiera niewielkie zmiany w stosunku do poprzedniego, w tym fakt, iż nie dotyczy ono już pomiarów ilości pobieranej wody oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do środowiska. Obecnie ta kwestia jest regulowana w całości przez Prawo wodne. 

Wśród zmian dla emisji do powietrza znalazł się nowy obowiązek pomiaru CO2 ze źródeł spalania paliw, zmiany rodzajów metodyk referencyjnych dla niektórych źródeł, np. HCl, HF ze spalania i współspalania odpadów, czy Cl2 z produkcji dwutlenku węgla, zmiana określenia „pył ogółem” na „pył”, usunięcie niektórych norm i określenie sposobu postępowania w przypadku ich zastąpienia nowym wydaniem, a także określenie czasu trwania pomiarów i ilości serii pomiarowych dla dioksyn i furanów oraz substancji innych niż LZO oraz dioksyny i furany (mowa o tym w paragrafie 9.6 i 9.7):

9.6. W przypadku pomiarów okresowych emisji do powietrza dioksyn i furanów wykonuje się 1 pomiar z okresem pobierania próbek trwającym od 6 do 8 godzin. 

9.7. W przypadku pomiarów okresowych emisji do powietrza substancji innych niż LZO oraz dioksyny i furany, o których mowa w ust. 5 i 6, ilość serii pomiarowych jest zależna od metod badawczych, lecz nie może wynosić mniej niż dwie serie pomiarowe następujące po sobie.

Co pozostało niezmienne?

Pomiary emisji są nadal obowiązkowe dla:

  • ciągłych i okresowych pomiarów emisji do powietrza dla źródeł spalania paliw,
  • ciągłych i okresowych pomiarów emisji do powietrza dla instalacji i urządzeń spalania lub współspalania odpadów,
  • okresowych pomiarów emisji do powietrza dla instalacji do przetwarzania azbestu lub produktów zawierających azbest,
  • ciągłych i okresowych pomiarów emisji do powietrza dla instalacji do produkcji dwutlenku tytanu,
  • ciągłych i okresowych pomiarów emisji do powietrza dla instalacji, w których używane są rozpuszczalniki organiczne (LZO),
  • okresowych pomiarów hałasu w środowisku pochodzącego z instalacji lub urządzeń dla zakładu, dla którego została wydana decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu i dla instalacji, dla której zostało wydane pozwolenie zintegrowane

Okres przejściowy

Dotychczas obowiązujące przepisy mogą być stosowane jeszcze do końca 2021 roku dla pomiarów wielkości emisji rozpoczętych i niezakończonych przed 20 września bieżącego roku. 

Nowe rozporządzenie jest dostępne na stronie sejmu pod poniższym linkiem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001710/O/D20211710.pdf

Jeśli potrzebujesz wykonać pomiary emisji i chcesz dowiedzieć się więcej na temat aktualnych wymagań, zachęcamy do kontaktu. Nasi specjaliści postarają się udzielić odpowiedzi na Twoje pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości. Ich profesjonalne podejście i wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza jest dla naszych Klientów gwarancją spełnienia aktualnych wymagań prawnych w sposób szybki, sprawny i rzeczowy. 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

Umów spotkanie online

Jeśli jesteś zainteresowany spotkaniem online z przedstawicielem naszej firmy, poinformuj nas o tym.

Więcej