Wskazówka dot. ochrony danych

Wskazówka dot. ochrony danych

Wskazówka dot. ochrony danych

Bezpieczeństwo danych i ostrożne obchodzenie się z nimi jest zawarte w naszej ogólnej strategii i opisane w naszej dyrektywie o ochronie danych. Nasi pełnomocnicy ds. ochrony danych nadzorują przestrzeganie tych wytycznych. W tym miejscu podajemy informacje dot. rodzaju, sposobu traktowania i celu gromadzenia i stosowania danych w związku z korzystaniem z naszych stron internetowych.

Bezpieczeństwo

Firma WESSLING stosuje techniczne i organizacyjne środki ochronne, aby Twoje dane oddane do naszej dyspozycji zabezpieczyć przed przypadkowymi lub umyślnymi manipulacjami, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są ciągle doskonalone odpowiednio do postępu technologicznego. 

Anonimowe gromadzenie danych

Z zasady można odwiedzać nasze strony internetowe, nie ujawniając swojej tożsamości. W ramach korzystania może nastąpić automatyczne przetwarzanie danych, do których należy nazwa prowajdera usług internetowych, typ Twojej przeglądarki i strony internetowe, które odwiedzasz. Informacje te są jednak tylko w celach statystycznych analizowane i potem kasowane. Pojedynczy użytkownik pozostaje przy tym anonimowy.

Dane odnoszące się do osób

Dane odnoszące się do osób (np. Twoje nazwisko, adres poczty elektronicznej itd.) będziemy przetwarzać tylko wtedy, gdy takie informacje zostaną nam wyraźnie i świadomie oddane do dyspozycji w celu nawiązania kontaktu, realizacji umowy lub korzystania z naszego portalu klientów. Są one przetwarzane, przechowywane i przekazywane tylko w tym zakresie, który jest niezbędny dla danego celu. 

Gromadzenie, przetwarzanie lub korzystanie w innym celu nie nastąpi, o ile nie udzieliłeś(-aś) wyraźnego zezwolenia.  Zezwolenie to w każdej chwili może zostać odwołane ze skutkiem na przyszłość.

Twoje dane nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że jest to Twoje wyraźne życzenie lub wymóg ustawowy.

Odsyłacze do innych stron internetowych

Nasze strony internetowe mogą zawierać odsyłacze do innych stron internetowych. Do tych powiązanych stron internetowych nie ma zastosowania niniejsza wskazówka dot. ochrony danych, lecz tamtejsze postanowienia ochrony danych.

Google Analytics

Niniejsza witryna korzysta z Google Analytics, usługi firmy Google Inc. związanej z analizą Internetu („Google“). Google Analytics stosuje tzw. „Cookies“, pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę Twojego korzystania z witryny. Generowane przez Cookie informacje o Twoim wykorzystywaniu tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimowości IP w tej witrynie Twój adres IP zostaje najpierw skrócony przez firmę Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów sygnatariuszy umowy o Europejskiej Strefie Ekonomicznej. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP zostaje przekazany do serwera firmy Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie prowadzącego witrynę Google wykorzysta te informacje do analizy Twojego korzystania z tej witryny, aby zestawiać raporty o aktywnościach w tej witrynie i świadczyć dalsze usługi związane z korzystaniem z witryny i Internetu dla prowadzącego witrynę. Przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics adres IP nie zostaje powiązany z innymi danymi firmy Google. Możesz uniemożliwić zapisanie Cookies przez odpowiednie nastawienie oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku ewentualnie nie będzie można wykorzystać wszystkich funkcji tej witryny w pełnym zakresie. Ponadto możesz uniemożliwić rejestrację wytwarzanych przez Cookie danych odnoszących się do Twojego korzystania z witryny (włącznie z Twoim adresem IP) i ich przetwarzanie przez firmę Google, pobierając i instalując dostępny pod następującym linkiem (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl) Plugin przeglądarki.

Bliższe informacje na ten temat znajdują się pod https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl wzgl. pod https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl (ogólne informacje o Google Analytics i ochronie danych). 

Zwracamy uwagę, że w tej witrynie Google Analytics został poszerzony o kod „gat._anonymizeIp();“, aby zapewnić anonimową rejestrację adresów IP (tzw. maskowanie IP). 

Wskazówka firmy WESSLING:Aktywowaliśmy anonimizację adresu IP na naszej stronie internetowej. 

Udzielenie informacji, odwołanie, skasowanie

Na życzenie nieodpłatnie udzielimy informacji o przechowywanych danych odnoszących się do Twojej osoby. W przypadku takiego życzenia należy wysyłać zawiadomienie do datenschutz@wessling.de lub na nasz adres pocztowy. Również na życzenie poprawimy, skasujemy lub - jeżeli to jest technicznie niemożliwe - zablokujemy dane dot. Twojej osoby. W razie jakichkolwiek pytań proszę zwrócić się do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych:

DSB(at)wessling(dot)de
WESSLING GmbH
Oststraße 7
D-48341 Altenberge

Stan oświadczenia dot. ochrony danych: 2012

WESSLING International

Global und lokal: WESSLING ist in Ihrer Nähe.