Pomiary emisji

Od wielu lat prowadzimy pomiary stężeń oraz emisji zanieczyszczeń, dlatego mamy na tym polu duże doświadczenie. Dysponujemy mobilnym laboratorium wyposażonym w nowoczesny, wysokiej klasy sprzęt pomiarowy wykorzystujący metodyki referencyjne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. 2014 poz. 1542). Wykonujemy pomiary standardowych parametrów emisyjnych dla klientów z różnych gałęzi przemysłu, w tym cementowego, energetycznego, rafineryjnego, a także w spalarniach, kotłowniach, lakierniach i innych. Przeprowadzamy również pomiary emisji na potrzeby raportów PRTR.

 1.  Zanieczyszczenia gazowe,
  • dwutlenek węgla (CO2),
  • tlenek węgla (CO),
  • dwutlenek siarki (SO2),
  • tlenek azotu (NO),
  • dwutlenek azotu (NO2),
  • podtlenek azotu (N2O),
  • amoniak (NH3),
  • fluorowodór (HF),
  • chlorowodór (HCl),
 2. Pyły,
 3. Zawartość metali ciężkich w pyle oraz rtęci (Hg) w fazie gazowej,
 4. Różnego rodzaju substancje organiczne,
  • lotne związki organiczna (LZO),
  • całkowity węgiel organiczny (TOC),
  • dioksyny i furany,
  • polichlorowane bifenyle (PCB),
  • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA),

Pomiary równoległe i kalibracyjne dla Automatycznych Systemów Monitoringu Zanieczyszczeń (AMS)

Wykonujemy także pomiary równoległe i kalibracyjne dla Automatycznych Systemów Monitoringu Zanieczyszczeń (AMS) zgodnie z normą PN-EN 14181:2015-02.

Spełniamy w pełni warunki sprzętowe dla oznaczeń dioksyn i furanów według najnowszego wydania normy PN EN 1948:2006, używając do oznaczeń chromatografu gazowego wyposażonego w spektrometr masowy wysokiej rozdzielczości.

Jesteśmy przygotowani do nowych regulacji prawnych dotyczących dopuszczalnych stężeń emitowanych LZO (Lotnych Związków Organicznych) i prowadzimy pomiary emisji LZO w zakładach prowadzących procesy produkcyjne zawarte w rozporządzeniu.

Wyniki badań przedstawiane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz.U. z 2008 nr 215 poz. 1366 z dnia 04.12.2008) w sposób gotowy do ich przedłożenia odpowiednim organom kontrolującym.

Laboratorium Pomiarów Emisji stanowi doskonałe narzędzie badawcze w zakresie ochrony środowiska, pozwalające zarówno na jakościowe, jak również ilościowe określenie zanieczyszczeń powietrza.

Zapytaj o szczegóły naszej oferty:

WESSLING International

Globalnie i lokalnie. Jesteśmy wszędzie tam gdzie potrzebują nas klienci.