Badania gleb / gruntów

Obciążenie szkodliwymi substancjami, np. w miejscach składowania odpadów przemysłowych, jak również przypadki skażenia zasobów naturalnych wymagają pewnego i dokładnego rozpoznania. Tylko w ten sposób można ocenić potencjalne zagrożenie oraz zastosować odpowiednie środki i działania rekultywacyjne.

Usługi laboratoryjne w zakresie ochrony środowiska obejmują akredytowane pobieranie próbek reprezentatywnych i specjalistyczne analizy wykonywane w laboratorium - jako takie umożliwiają wydawanie opinii eksperckich niezbędnych przy podejmowaniu świadomych decyzji.

Oprócz standardowych parametrów, takich jak metale ciężkie lub produkty ropopochodne, takie jak:

  • suma benzyn (frakcja C6-C12),
  • zawartość olejów (frakcja C12-C35),
  • indeks oleju mineralnego,
  • BTEX (benzen, toluen, etylobenzen, o-ksylen, m-,p-ksylen, styren),
  • WWA (naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, piren, benzo(a)antracen, chryzen, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, indeno(1,2,3-cd)-piren, dibenzo(a,h)antracen, benzo(g,h,i)perylen, benzo(a)fluoranten).

Badania obejmują również analizy bardziej nietypowych substancji, np. środków wybuchowych, pestycydów, dioksyn itp. Pracownicy Laboratoriów WESSLING dysponują specjalistyczną wiedzą, a przede wszystkim długoletnim doświadczeniem w zakresie analiz zanieczyszczeń gruntów i wód gruntowych. Wykonujemy także badania próbek eluatów w zakresie oznaczenia pH, przewodności elektrycznej oraz anionów.

Pakiety analityczne gruntów

  • MINI: benzyny suma C6-C12, olej mineralny C12-C35,BTEX (w tym styren), 
  • STANDARD: benzyny suma C6-C12, olej mineralny C12-C35, BTEX (w tym styren), WWA, 
  • MAXI: benzyny suma C6-C12, olej mineralny C12-C35, BTEX (w tym styren), 7 metali i rtęć, 
  • MAXI+: benzyny suma C6-C12, olej mineralny C12-C35, BTEX (w tym styren), WWA, 11 metali i rtęć, 

Zapytaj o szczegóły naszej oferty:

WESSLING International

Globalnie i lokalnie. Jesteśmy wszędzie tam gdzie potrzebują nas klienci.