Ścieki i osady ściekowe

WESSLING Polska pobiera próbki oraz wykonuje badania ścieków przy użyciu szerokiego zakresu referencyjnych, akredytowanych metod badawczych określonych w obowiązujących aktach prawnych, takich jak:

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. Nr 233, poz. 1988 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. Nr 233, poz. 1988 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. z 2015 r. poz. 1875)
 • Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136, poz.964)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
 • Organizujemy i przeprowadzamy pobory zarówno chwilowych, jak i średniodobowych próbek ścieków. Dzięki doskonale zorganizowanej logistyce oraz zespołowi wykwalifikowanych próbkobiorców akredytowane pobory ścieków wykonujemy na terenie całego kraju.

Klientom proponujemy szeroki zakres badań obejmujących m.in. oznaczenie w ściekach metali ciężkich, substancji biogennych, ropopochodnych, pestycydów, parametrów fizykochemicznych. Zapraszamy do współpracy oczyszczalnie ścieków oraz zakłady przemysłowe. Przeprowadzone w naszym laboratorium analizy i badania ścieków pozwolą określić stężenia oraz ładunki zanieczyszczeń. Umożliwią także kontrolowanie, czy dotrzymane są wymagane limity zanieczyszczeń. Wykonujemy także badania komunalnych osadów ściekowych. Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych, z dnia 6 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 257) istnieje konieczność oznaczania w nich szeregu parametrów fizykochemicznych:

 • odczyn,
 • sucha masa,
 • substancja organiczna,
 • azot ogólny,
 • azot amonowy,
 • fosfor ogólny,
 • wapń,
 • magnez,
 • metale ciężkie (ołów, kadm, rtęć, nikiel, cynk, miedź i chrom)

jak i parametrów mikrobiologicznych:

 • bakterie chorobotwórcze z rodzaju Salmonella,
 • liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp.

Oferujemy Państwu badania komunalnych osadów ściekowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Badania wykonywane są w naszych akredytowanych laboratoriach.
Przeprowadzamy również badania gruntów w celu ustalenia wysokości dawek osadów ściekowych wykorzystywanych do rekultywacji bądź nawożenia.

Zapytaj o szczegóły naszej oferty:

WESSLING International

Globalnie i lokalnie. Jesteśmy wszędzie tam gdzie potrzebują nas klienci.