Implementacja Europejskiej Dyrektywy

Implementacja Europejskiej Dyrektywy o emisjach przemysłowych z dnia 24 listopada 2010 r.

Implementacja Europejskiej Dyrektywy o emisjach przemysłowych z dnia 24 listopada 2010 r. (IED) - zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola, nakłada na zakłady przemysłowe obowiązek sporządzenia tzw. raportu początkowego (sprawozdania bazowego).

Sprawozdanie to oznacza zebranie w formie opracowania tekstowego, tabelarycznego i mapowego informacji dotyczących skażenia gleby i wód podziemnych substancjami stwarzającymi zagrożenie dla środowiska naturalnego. Obowiązek załączenia raportu początkowego do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego będą miały podmioty, które wykorzystują, produkują lub uwalniają substancje powodujące ryzyko oraz gdy występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami.

Podmiot przygotowuje i przedkłada właściwemu organowi sprawozdanie bazowe przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji lub przed  aktualnieniem pozwolenia na instalację. Celem sporządzenia raportu jest zapewnienie, że użytkowanie terenu nie spowodowało pogorszenia jakości gleby i wód podziemnych. Przedsiębiorstwo, które będzie ubiegało się o pozwolenie zintegrowane będzie zobowiązane przedstawić informacje na temat zanieczyszczenia użytkowanego terenu substancjami powodującymi ryzyko.

Raport początkowy zawierać musi informacje na temat aktualnie prowadzonej działalności oraz informacje na temat działalności prowadzonej na tym terenie w przeszłości, jeśli są dostępne, a także listę substancji, które powodują ryzyko, a są wykorzystywane, produkowane i uwalniane przez instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego, położone na terenie zakładu.

WESSLING Polska oferuje kompleksową obsługę w zakresie sporządzenia Sprawozdań bazowych poprzez akredytowany pobór i analizę próbek środowiskowych, a także sporządzenie raportu na potrzeby RDOŚ. Wieloletnie doświadczenie w zakresie analityki i doradztwa środowiskowego gwarantuje naszym klientom kompetentne i bezproblemowe wywiązanie się z nowych obowiązków nałożonych przez prawo ochrony środowiska. Zapraszamy do współpracy na terenie całego kraju.

Informacje na temat naszej oferty: