Analiza porealizacyjna

Analiza porealizacyjna jest wykonywana na koniec realizacji przedsięwzięcia w celu porównania przewidywań dotyczących jego oddziaływania na środowisko z rzeczywistym wpływem przedsięwzięcia na komponenty środowiska.

WESSLING engineering sector

W raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz w otrzymanej decyzji przedstawiane są prognozowane oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz planowane działania zapobiegawcze. Analiza porealizacyjna jest ostatnim etapem procesu inwestycyjnego. Jej celem jest porównanie przewidywań i planów z oddziaływaniami, które wystąpiły w rzeczywistości po realizacji tego przedsięwzięcia i z działaniami podjętymi dla ich ograniczenia.

Inwestor może być zobligowany do opracowania analizy porealizacyjnej. Jest ona niezbędna między innymi w przypadku stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Organ administracyjny zobligowany jest do wskazania przyczyny nałożenia obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej w uzasadnieniu wydanej decyzji środowiskowej. W razie konieczności jej wykonania, zostanie precyzyjnie wyznaczony zakres i termin jej przedstawienia.

W ramach analizy porealizacyjnej najczęściej wykonuje się kontrolne pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza, pomiary natężenia hałasu w środowisku, dokonuje się analizy monitoringu ścieków oraz poprawności w prowadzeniu gospodarki odpadami.

Celem jest sprawdzenie czy eksploatacja przedsięwzięcia jest zgodna z ustanowionymi standardami środowiska oraz ewentualne wskazanie nieprawidłowości.

NASZA OFERTA

Po zapoznaniu się z wydaną przez organ administracyjny decyzją środowiskową, uwzględniającą obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej oraz raportem z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zaproponujemy kolejne kroki postępowania. Finalnie przygotowany zostanie dokument analizy porealizacyjnej. Zarówno w trakcie trwania ustaleń, jak i po przedstawieniu dokumentacji organom administracyjnym, oferujemy Państwu wsparcie merytoryczne naszych specjalistów.

Zapraszamy do kontaktu oraz składania zapytań ofertowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

Kadm i ołów w żywności. Zmiany w wytycznych dotyczących najwyższych dopuszczalnych poziomów stężeń

Początek sierpnia przyniósł nowe wytyczne dotyczące zmian najwyższych dopuszczalnych poziomów stężeń kadmu i ołowiu w żywności, które z końcem sierpnia weszły w życie.

Więcej informacji

Znakowanie żywności wartością odżywczą – co jest obowiązkowe, a co dobrowolne?

Obowiązek znakowania żywności wartością odżywczą określa prawo UE. Istnieje też wiele dobrowolnych systemów znakowania żywności wartością odżywczą, tworzonych, aby w przystępny sposób podać konsumentom informacje o produktach spożywczych.

Więcej informacji