Analiza porealizacyjna

Analiza porealizacyjna jest wykonywana na koniec realizacji przedsięwzięcia w celu porównania przewidywań dotyczących jego oddziaływania na środowisko z rzeczywistym wpływem przedsięwzięcia na komponenty środowiska.

Analiza porealizacyjna

W raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz w otrzymanej decyzji przedstawiane są prognozowane oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz planowane działania zapobiegawcze. Analiza porealizacyjna jest ostatnim etapem procesu inwestycyjnego. Jej celem jest porównanie przewidywań i planów z oddziaływaniami, które wystąpiły w rzeczywistości po realizacji tego przedsięwzięcia i z działaniami podjętymi dla ich ograniczenia.

Inwestor może być zobligowany do opracowania analizy porealizacyjnej. Jest ona niezbędna między innymi w przypadku stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Organ administracyjny zobligowany jest do wskazania przyczyny nałożenia obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej w uzasadnieniu wydanej decyzji środowiskowej. W razie konieczności jej wykonania, zostanie precyzyjnie wyznaczony zakres i termin jej przedstawienia.

W ramach analizy porealizacyjnej najczęściej wykonuje się kontrolne pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza, pomiary natężenia hałasu w środowisku, dokonuje się analizy monitoringu ścieków oraz poprawności w prowadzeniu gospodarki odpadami.

Celem jest sprawdzenie czy eksploatacja przedsięwzięcia jest zgodna z ustanowionymi standardami środowiska oraz ewentualne wskazanie nieprawidłowości.

NASZA OFERTA

Po zapoznaniu się z wydaną przez organ administracyjny decyzją środowiskową, uwzględniającą obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej oraz raportem z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zaproponujemy kolejne kroki postępowania. Finalnie przygotowany zostanie dokument analizy porealizacyjnej. Zarówno w trakcie trwania ustaleń, jak i po przedstawieniu dokumentacji organom administracyjnym, oferujemy Państwu wsparcie merytoryczne naszych specjalistów.

Zapraszamy do kontaktu oraz składania zapytań ofertowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

Certyfikacja DIN CERTCO w WESSLING GreenLab

Pierwsze francuskie laboratorium certyfikowane przez DIN CERTCO

Więcej informacji

Zmiana Lokalizacji Laboratorium - Utrzymanie Ciągłości Pracy i Akredytacji

Zmiana lokalizacji laboratorium wydaje się pracą niecodzienną, niestandardową, a cały proces bardzo skomplikowany. Jednak coraz więcej laboratoriów decyduje w trakcie rozwoju działalności na zmianę lokalizacji.

Więcej informacji

Sprawdź naszą ofertę

Oferta dla deweloperów, architektów i biur nieruchomości.

Sprawdź