Analiza porealizacyjna

Analiza porealizacyjna jest wykonywana na koniec realizacji przedsięwzięcia w celu porównania przewidywań dotyczących jego oddziaływania na środowisko z rzeczywistym wpływem przedsięwzięcia na komponenty środowiska.

Analiza porealizacyjna

W raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz w otrzymanej decyzji przedstawiane są prognozowane oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz planowane działania zapobiegawcze. Analiza porealizacyjna jest ostatnim etapem procesu inwestycyjnego. Jej celem jest porównanie przewidywań i planów z oddziaływaniami, które wystąpiły w rzeczywistości po realizacji tego przedsięwzięcia i z działaniami podjętymi dla ich ograniczenia.

Inwestor może być zobligowany do opracowania analizy porealizacyjnej. Jest ona niezbędna między innymi w przypadku stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Organ administracyjny zobligowany jest do wskazania przyczyny nałożenia obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej w uzasadnieniu wydanej decyzji środowiskowej. W razie konieczności jej wykonania, zostanie precyzyjnie wyznaczony zakres i termin jej przedstawienia.

W ramach analizy porealizacyjnej najczęściej wykonuje się kontrolne pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza, pomiary natężenia hałasu w środowisku, dokonuje się analizy monitoringu ścieków oraz poprawności w prowadzeniu gospodarki odpadami.

Celem jest sprawdzenie czy eksploatacja przedsięwzięcia jest zgodna z ustanowionymi standardami środowiska oraz ewentualne wskazanie nieprawidłowości.

NASZA OFERTA

Po zapoznaniu się z wydaną przez organ administracyjny decyzją środowiskową, uwzględniającą obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej oraz raportem z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zaproponujemy kolejne kroki postępowania. Finalnie przygotowany zostanie dokument analizy porealizacyjnej. Zarówno w trakcie trwania ustaleń, jak i po przedstawieniu dokumentacji organom administracyjnym, oferujemy Państwu wsparcie merytoryczne naszych specjalistów.

Zapraszamy do kontaktu oraz składania zapytań ofertowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

Wartość odżywcza okiem analityka

Informacja o wartości odżywczej stanowi istotny element oznakowania środków spożywczych. Konsumenci bardzo często na jej podstawie dokonują wyboru środków spożywczych przed ich zakupem, co jest odzwierciedleniem rosnącego zainteresowania prawidłowym

Więcej informacji

Utrata statusu odpadów

Występując o utratę statusu odpadów należy spełnić kryteria określone w art. 14 Ustawy o odpadach lub rozporządzeń określających szczegółowe warunki utraty statusu odpadów.

Więcej informacji

Sprawdź naszą ofertę

Oferta dla deweloperów, architektów i biur nieruchomości.

Sprawdź