Hałas

Wysoki poziom hałasu traktuje się jak zanieczyszczenie, ponieważ ma szkodliwy wpływ na zdrowie ludzkie i na środowisko naturalne.

Dźwięki towarzyszą nam cały czas. Żyjąc w hałasie, przestajemy na niego zwracać uwagę i zaczynamy go ignorować. Jednak jego występowanie wpływa na nas negatywnie i szkodzi naszemu zdrowiu. Dlatego konieczna jest kontrola poziomu hałasu i jego właściwe dostosowanie, minimalizujące negatywne skutki.

 

W zakresie kontroli hałasu pomocne jest modelowanie emisji hałasu do środowiska, realizowane z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania, wykonującego obliczenia zgodnie z normą referencyjną ISO 9613-2. Polega na modelowaniu matematycznym projektowanych oraz istniejących obiektów stanowiących źródła hałasu, a w szczególności zakładów przemysłowych.

Modelowanie ma na celu ocenę zagrożenia hałasem terenów podlegających ochronie akustycznej, które są albo mogą być eksponowane na hałas emitowany przez przemysł, poprzez odniesienie wyników do zapisów rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Wyniki modelowania mogą być wykorzystywane na etapie prac projektowych oraz na potrzeby uzyskania koniecznych decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska.

Przykładowo, modelowanie emisji hałasu do środowiska może być realizowane na potrzeby oceny oddziaływania na środowisko planowanych inwestycji, wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czyli tak zwanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

NASZA OFERTA

Wykonujemy modelowanie matematyczne emisji hałasu do środowiska zgodnie z obowiązującą normą i z wyraźnym uwzględnieniem zapotrzebowania naszych klientów.

Zapraszamy do kontaktu oraz składania zapytań ofertowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

Kadm i ołów w żywności. Zmiany w wytycznych dotyczących najwyższych dopuszczalnych poziomów stężeń

Początek sierpnia przyniósł nowe wytyczne dotyczące zmian najwyższych dopuszczalnych poziomów stężeń kadmu i ołowiu w żywności, które z końcem sierpnia weszły w życie.

Więcej informacji

Znakowanie żywności wartością odżywczą – co jest obowiązkowe, a co dobrowolne?

Obowiązek znakowania żywności wartością odżywczą określa prawo UE. Istnieje też wiele dobrowolnych systemów znakowania żywności wartością odżywczą, tworzonych, aby w przystępny sposób podać konsumentom informacje o produktach spożywczych.

Więcej informacji