Inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza to badania terenowe, które określają zbiorowiska roślinne i siedliska przyrodnicze występujące na terenie przeznaczonym pod inwestycję.

Jeśli powstające przedsięwzięcie obejmuje działania na terenie zielonym, konieczne jest wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej terenu inwestycji oraz terenów przylegających już na etapie planowania inwestycji.

Inwentaryzacja przyrodnicza obejmuje inwentaryzację fauny, flory i przyrody nieożywionej. Powinna być przeprowadzana o różnych porach roku, dając precyzyjny obraz występowania na danym terenie poszczególnych gatunków roślin i zwierząt.

Konieczność wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej wynika z Ustawy o ochronie przyrody. Spis gatunków należących do fauny i flory terenu pod inwestycję tworzy ekspertyzę przyrodniczą, którą dołącza się do raportu oddziaływania inwestycji na środowisko, jest również jednym z elementów karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP). Powinny w niej być zawarte wnioski odnośnie działań zabezpieczających i kompensujących, które mają na celu zminimalizowanie wpływu inwestycji na przyrodę.

NASZA OFERTA

Przygotowujemy inwentaryzację przyrodniczą terenów pod inwestycje. Udzielamy szczegółowych odpowiedzi i wyjaśnień do sporządzonej dokumentacji. Oferujemy również niezobowiązującą wycenę, zależną od skali inwestycji i ilości specjalistów z poszczególnych dziedzin, których udział należy wziąć pod uwagę w czasie realizacji tematu.

Zakres oferty dotyczy inwentaryzacji przyrodniczej pełnej, skróconej, a także monitoringu przyrodniczego na etapie budowy, w zależności od potrzeb lub wymagań.

Zapraszamy do kontaktu oraz składania zapytań ofertowych.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

Kadm i ołów w żywności. Zmiany w wytycznych dotyczących najwyższych dopuszczalnych poziomów stężeń

Początek sierpnia przyniósł nowe wytyczne dotyczące zmian najwyższych dopuszczalnych poziomów stężeń kadmu i ołowiu w żywności, które z końcem sierpnia weszły w życie.

Więcej informacji

Znakowanie żywności wartością odżywczą – co jest obowiązkowe, a co dobrowolne?

Obowiązek znakowania żywności wartością odżywczą określa prawo UE. Istnieje też wiele dobrowolnych systemów znakowania żywności wartością odżywczą, tworzonych, aby w przystępny sposób podać konsumentom informacje o produktach spożywczych.

Więcej informacji