Ocena oddziaływania na środowisko

Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) przygotowywana jest na wstępnym etapie procesu inwestycyjnego i postrzegana jako instrument zapobiegawczy.

Ocena oddziaływania na środowisko

Ocena oddziaływania na środowisko ma na celu przewidywanie potencjalnych zagrożeń, które mogłyby wywierać znaczący wpływ na otoczenie, przeciwdziałanie im lub ich ograniczanie. Dlatego istotna jest na początkowym etapie planowania inwestycji.

Zakres oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

W ramach realizowanej przez naszą firmę kompleksowej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko naturalnej ewaluacji podlega bezpośredni i pośredni wpływ przedsięwzięcia na otoczenie przyrodnicze, zdrowie i warunki życia ludności, a także zabytki, krajobraz, dobra materialne i zasoby naturalne. Proces oceny uwzględnia inwentaryzację przyrodniczą, obejmuje również opinię na temat ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu. Ochrona komponentów środowiska wymaga wskazania zakresu monitoringu, i co istotne, przedstawienia metod zapobiegania lub ograniczania negatywnych skutków inwestycji. Tutaj współpracujemy ściśle z inwestorem, analizując wspólnie plany projektowe. Poza wyżej wymienionymi elementami, ocena oddziaływania na środowisko rozpatruje również efekt skumulowany, łącznie z innymi realizowanymi, zrealizowanymi lub planowanymi inwestycjami.

Co powinien zawierać raport oceny oddziaływania na środowisko?

Zgodnie z wymaganiami sporządzony raport oceny oddziaływania na środowisko powinien zawierać kilka stałych elementów, do których zalicza się przede wszystkim:

  • wieloaspektowy opis przedsięwzięcia, obejmujący m.in. jego charakterystykę i warunki użytkowania terenu, informacje o różnorodności biologicznej obszaru, cechy procesów produkcyjnych, przewidywane rodzaje i ilości wytworzonych zanieczyszczeń, informacje o planowanym wykorzystywaniu zasobów naturalnych,
  • charakterystykę elementów przyrodniczych, na które inwestycja może wpływać,
  • analizę i wyniki oceniające oddziaływanie planowanej inwestycji na otoczenie w zakresie powodowanych emisji,
  • przedstawienie rozwiązań alternatywnych, stanowiących mniejsze zagrożenie środowiskowe,
  • wskazanie proponowanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnego wpływu na otoczenie,
  • określenie ewentualnego obszaru ograniczonego użytkowania.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzany jest dla tzw. inwestycji z I grupy (przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) lub gdy zadecyduje o tym organ i uzna np., iż dokonany screening w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia wymaga szerszego zakresu, a przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Organ dokonujący oceny może przeprowadzić rozprawę administracyjną bądź też skorzystać z uzupełniających środków dowodowych. Co do zasady decyzję wydaje wójt danej gminy, burmistrz lub prezydent miasta. W szczególnych przypadkach zgoda może być wydawana przez starostę, dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub Regionalną Dyrekcję Ochrony Środoiwiska (RDOŚ).

NASZA OFERTA

Przeprowadzimy Państwa przez etap oceny oddziaływania na środowisko wspierając swoją wiedzą i doświadczeniem. Przygotujemy raport z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pomagając uzyskać decyzję środowiskową. Uczestniczymy w każdym projekcie, aż do momentu uzyskania prawomocnej decyzji.

Zapraszamy do kontaktu oraz składania zapytań ofertowych.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

Certyfikacja DIN CERTCO w WESSLING GreenLab

Pierwsze francuskie laboratorium certyfikowane przez DIN CERTCO

Więcej informacji

Zmiana Lokalizacji Laboratorium - Utrzymanie Ciągłości Pracy i Akredytacji

Zmiana lokalizacji laboratorium wydaje się pracą niecodzienną, niestandardową, a cały proces bardzo skomplikowany. Jednak coraz więcej laboratoriów decyduje w trakcie rozwoju działalności na zmianę lokalizacji.

Więcej informacji

Sprawdź naszą ofertę

Oferta dla deweloperów, architektów i biur nieruchomości.

Sprawdź