Oddziaływanie na środowisko

Oceniamy oddziaływanie na środowisko planowanej działalności, prowadzimy inwentaryzację przyrodniczą dla oceny wartości przyrodniczej danego terenu oraz wykonujemy modelowanie matematyczne hałasu i zanieczyszczeń w powietrzu.

W zależności od rodzaju przedsięwzięcia sporządza się Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP) lub Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko. Część tych dokumentów stanowi m.in. inwentaryzacja przyrodnicza określająca zbiorowiska roślinne oraz siedliska przyrodnicze danego terenu i pozwalająca na jego waloryzację, jak również matematyczne modelowanie rozprzestrzeniania się hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza pochodzących z planowanej inwestycji. Zarówno KIP jaki Raport są niezbędne, aby uzyskać zgodę na realizację przedsięwzięcia oraz zminimalizować jego negatywny wpływ na środowisko.

Oceniamy wpływ przedsięwzięcia na środowisko

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko to część postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, udzielającej zgody na realizację przedsięwzięcia, która jest niezwykle ważna, aby proces inwestycyjno – budowlany mógł przebiegać terminowo i bez zbędnych zakłóceń. 

Celem przygotowania oceny oddziaływania na środowisko jest określenie wpływu danej inwestycji na środowisko i ustalenie warunków jej realizacji, pozwalających na ograniczenie lub wyeliminowanie negatywnego wpływu na środowisko. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko określa przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przed rozpoczęciem prac inwestycyjno-budowlanych konieczne jest wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej danego obszaru, pozwalającej na określenie występujących na nim zbiorowisk roślinnych oraz siedlisk przyrodniczych. Informacja na temat ożywionych i nieożywionych elementów przyrody pomaga w dokonaniu waloryzacji danego terenu i jest punktem wyjściowym przy określaniu jego przeznaczenia. Wiedza ta pozwala na lepszą i bardziej wnikliwą ocenę oddziaływania danego przedsięwzięcia na środowisko. Na jej potrzeby wykonywane jest również matematyczne modelowanie rozprzestrzeniania się hałasu oraz zanieczyszczeń w powietrzu projektowanych zakładów przemysłowych.

WESSLING od wielu lat zajmuje się ochroną środowiska. Specjaliści, którzy pracują w naszej firmie to eksperci w swoich dziedzinach, budujący swoją wiedzę w oparciu o doświadczenie. Znajomość bieżących wymagań prawnych, które podlegają ciągłym zmianom, pozwala odciążyć naszych Klientów z nadmiaru obowiązków i przygotować rzeczową dokumentację, zgodną z ich potrzebami. 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

Wartość odżywcza okiem analityka

Informacja o wartości odżywczej stanowi istotny element oznakowania środków spożywczych. Konsumenci bardzo często na jej podstawie dokonują wyboru środków spożywczych przed ich zakupem, co jest odzwierciedleniem rosnącego zainteresowania prawidłowym

Więcej informacji

Utrata statusu odpadów

Występując o utratę statusu odpadów należy spełnić kryteria określone w art. 14 Ustawy o odpadach lub rozporządzeń określających szczegółowe warunki utraty statusu odpadów.

Więcej informacji

Sprawdź naszą ofertę

Oferta dla deweloperów, architektów i biur nieruchomości.

Sprawdź