Odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne mogą przejawiać właściwości wybuchowe, rakotwórcze, toksyczne, mutagenne i tym podobne, a przedostając się do środowiska naturalnego stanowią zagrożenie dla ludzi i zwierząt oraz całej przyrody nieożywionej.

WESSLING waste industry

Do odpadów niebezpiecznych zaliczają się odpady zawierające azbest, odpady medyczne, sprzęt elektroniczny, baterie i akumulatory, środki ochrony roślin, farby, kleje i wiele innych. Właściwości, które wykazują tego typu odpady zagrażają zdrowiu i życiu, oraz powodują skażenie środowiska.

Najczęściej klasyfikacja odpadów oparta jest jedynie na analizie przebiegu procesu oraz weryfikacji mieszaniny substancji z jakich powstały. W większości przypadków przy klasyfikacji odpadów niebezpiecznych, nie są one poddawane analizom laboratoryjnym, a co za tym idzie - nie sprawdza się, czy stężenia graniczne substancji czyniących z nich odpady niebezpieczne zostały przekroczone i tym samym czy odpad posiada właściwości niebezpieczne, czy też nie. Może się zdarzyć, że odpad klasyfikowany w taki sposób zostanie błędnie uznany za niebezpieczny, obciążając wytwórcę wyższymi kosztami jego przetwarzania i utylizacji.

 

Biorąc pod uwagę fakt, iż na przełomie ostatnich lat sukcesywnie odnotowywany jest wzrost kosztów przetwarzania oraz utylizacji odpadów, a w szczególności odpadów niebezpiecznych, nieuwzględnienie badań laboratoryjnych podczas określania typu odpadu może generować koszty, których niejednokrotnie można uniknąć.

 

Posiadacz odpadów może dokonać zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne, jeśli wykaże, że nie posiadają one właściwości odpadów niebezpiecznych. Posiadając stosowne wyniki badań, w drodze zgłoszenia dokonuje się zmiany klasyfikacji odpadów. Nasi specjaliści oferują wsparcie w przygotowaniu takiego zgłoszenia.

NASZA OFERTA

  • Opracowanie opinii dotyczącej właściwości odpadów, które czynią z nich odpady niebezpieczne
  • Pomoc w zmianie klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne

Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się ze szczegółami naszej oferty.

   

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

Sprawdź naszą ofertę

Oferta dla deweloperów, architektów i biur nieruchomości.

Sprawdź