Produkt uboczny

W procesie produkcji oprócz produktu docelowego wytwarzane są również odpady, które należy składować lub poddać recyklingowi. Często zdarza się jednak, że powstaje też gotowy do użytku produkt wtórny, zwany produktem ubocznym procesu produkcyjnego.

WESSLING food industry

Definicja odpadu jest dość jasna i nie budzi żadnych wątpliwości. Problem zaczyna się jednak w momencie, kiedy produkt lub substancja pojawiająca się w procesie technologicznym nie została zaklasyfikowana jako odpad.

 

Za produkt uboczny, niebędący odpadem, może zostać uznany przedmiot lub substancja, powstające w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkcja. Obecnie istnieje możliwość prawnego nadania statusu produktu ubocznego w drodze decyzji wydawanej na okres 10 lat. Pozostałość z procesu technologicznego może zostać uznana za produkt uboczny, jeśli spełni szereg warunków - między innymi nie może zagrażać zdrowiu i życiu ludzi oraz wpływać negatywnie na środowisko, ale również musimy mieć pewność co do możliwości dalszego jej wykorzystania i zaistnienia popytu na nią.

 

Chęć uznania produktu lub substancji za produkt uboczny zgłasza się do marszałka województwa. Po okazaniu przez zgłaszającego przekonujących dowodów oraz uzyskaniu pozytywnej opinii z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska może zostać wydana zgoda na uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny. Taka decyzja jest zawsze wydawana na określony w niej okres czasu i jeśli po jego upływie nie dojdzie do powtórnego zgłoszenia, przywraca mu się status odpadu i nakłada się wszelkie związane z tym obowiązki.

 

Zespół naszych ekspertów przeanalizuje możliwości uzyskania zgody na uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny.

NASZA OFERTA

  • Przygotowanie zgłoszenia dla produktu ubocznego
 

Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się ze szczegółami naszej oferty.

   

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

Sprawdź naszą ofertę

Oferta dla deweloperów, architektów i biur nieruchomości.

Sprawdź