Operaty wodnoprawne

Operat wodnoprawny jest załącznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Water analysis at WESSLING: consulting, sampling and analysis.

Zgodnie z ustawą Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne to decyzja administracyjna upoważniająca do szczególnego korzystania z wód oraz wykorzystywania wód z urządzeń wodnych.

Pozwolenia wymaga m.in. pobór wód powierzchniowych i podziemnych, odprowadzanie ścieków, wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi oraz odprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska do urządzeń kanalizacyjnych.

Pozwoleniu wodnoprawnemu podlegają też inne działania i przedsięwzięcia, których realizacja wymaga korzystania z wód, bądź ma wpływ na stan wód lub gospodarkę wodno-ściekową. Do takich działań należy na przykład regulacja rzek i akwenów oraz wykorzystywanie ścieków na cele rolnicze.

Operat wodnoprawny zawiera między innymi informacje o zakładzie ubiegającym się o pozwolenie, cel i zakres korzystania z wód, informacje o formach ochrony przyrody i nieruchomościach znajdujących się w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych urządzeń wodnych, opis tych urządzeń oraz charakterystykę wód lub odbiornika ścieków objętego pozwoleniem. Ta część zawiera też ustalenia z istniejących dokumentacji i określa wpływ gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe i podziemne, informuje o planowanym okresie rozruchu i sposobie postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności, wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych. Część opisowa podparta jest częścią graficzną, obrazującą plany i schematy funkcjonowania urządzeń wodnych oraz zasięg ich oddziaływania.

NASZA OFERTA

WESSLING Polska zapewnia kompleksową pomoc w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego.

Wykonujemy operaty wodnoprawne, będące załącznikiem do wniosku. Oferujemy również szeroki zakres analiz, niezbędnych do przeprowadzenia w celu sporządzenia operatu.

Jesteśmy z Państwem na każdym etapie sporządzania dokumentacji oraz składania wniosku służąc swoim doświadczeniem i wiedzą.

W celu poznania szczegółów naszej oferty zapraszamy do kontaktu.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

Kadm i ołów w żywności. Zmiany w wytycznych dotyczących najwyższych dopuszczalnych poziomów stężeń

Początek sierpnia przyniósł nowe wytyczne dotyczące zmian najwyższych dopuszczalnych poziomów stężeń kadmu i ołowiu w żywności, które z końcem sierpnia weszły w życie.

Więcej informacji

Znakowanie żywności wartością odżywczą – co jest obowiązkowe, a co dobrowolne?

Obowiązek znakowania żywności wartością odżywczą określa prawo UE. Istnieje też wiele dobrowolnych systemów znakowania żywności wartością odżywczą, tworzonych, aby w przystępny sposób podać konsumentom informacje o produktach spożywczych.

Więcej informacji