Operaty wodnoprawne

Operat wodnoprawny jest załącznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Water analysis at WESSLING: consulting, sampling and analysis.

Zgodnie z ustawą Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne to decyzja administracyjna upoważniająca do szczególnego korzystania z wód oraz wykorzystywania wód z urządzeń wodnych.

Pozwolenia wymaga m.in. pobór wód powierzchniowych i podziemnych, odprowadzanie ścieków, wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi oraz odprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska do urządzeń kanalizacyjnych.

Pozwoleniu wodnoprawnemu podlegają też inne działania i przedsięwzięcia, których realizacja wymaga korzystania z wód, bądź ma wpływ na stan wód lub gospodarkę wodno-ściekową. Do takich działań należy na przykład regulacja rzek i akwenów oraz wykorzystywanie ścieków na cele rolnicze.

Operat wodnoprawny zawiera między innymi informacje o zakładzie ubiegającym się o pozwolenie, cel i zakres korzystania z wód, informacje o formach ochrony przyrody i nieruchomościach znajdujących się w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych urządzeń wodnych, opis tych urządzeń oraz charakterystykę wód lub odbiornika ścieków objętego pozwoleniem. Ta część zawiera też ustalenia z istniejących dokumentacji i określa wpływ gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe i podziemne, informuje o planowanym okresie rozruchu i sposobie postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności, wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych. Część opisowa podparta jest częścią graficzną, obrazującą plany i schematy funkcjonowania urządzeń wodnych oraz zasięg ich oddziaływania.

NASZA OFERTA

WESSLING Polska zapewnia kompleksową pomoc w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego.

Wykonujemy operaty wodnoprawne, będące załącznikiem do wniosku. Oferujemy również szeroki zakres analiz, niezbędnych do przeprowadzenia w celu sporządzenia operatu.

Jesteśmy z Państwem na każdym etapie sporządzania dokumentacji oraz składania wniosku służąc swoim doświadczeniem i wiedzą.

W celu poznania szczegółów naszej oferty zapraszamy do kontaktu.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

Wartość odżywcza okiem analityka

Informacja o wartości odżywczej stanowi istotny element oznakowania środków spożywczych. Konsumenci bardzo często na jej podstawie dokonują wyboru środków spożywczych przed ich zakupem, co jest odzwierciedleniem rosnącego zainteresowania prawidłowym

Więcej informacji

Utrata statusu odpadów

Występując o utratę statusu odpadów należy spełnić kryteria określone w art. 14 Ustawy o odpadach lub rozporządzeń określających szczegółowe warunki utraty statusu odpadów.

Więcej informacji

Sprawdź naszą ofertę

Oferta dla deweloperów, architektów i biur nieruchomości.

Sprawdź