Przegląd ekologiczny

Przegląd ekologiczny to dokument posiadający formę specjalistycznej opinii. Powstaje, gdy trzeba ustalić fakty związane z funkcjonowaniem instalacji.

Produktionsanlage mit Brandschutzplan

Konieczność sporządzenia przeglądu ekologicznego wynika z Prawa ochrony środowiska i zachodzi najczęściej w sytuacji występowania potencjalnego zagrożenia. Sporządza się go w celu potwierdzenia lub zaprzeczenia występowaniu negatywnych oddziaływań instalacji na środowisko.

Możliwość wystąpienia negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko jest podstawą do nałożenia przez organ ochrony środowiska obowiązku przedłożenia takiego dokumentu. Zarówno obowiązek jego sporządzenia, jak i konkretny zakres, są ustalane na drodze decyzji administracyjnej. Decyzja musi zawierać również cel wykonania przeglądu ekologicznego.

W przeglądzie ekologicznym powinien się znaleźć opis obejmujący rodzaj, wielkość i usytuowanie instalacji, informację o jej stanie technicznym, powierzchni zajmowanego terenu, rodzaju technologii, sąsiadujących obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej, zabytkach, obiektach i obszarach poddanych ochronie. Powinno się tam znaleźć również określenie oddziaływania instalacji na środowisko, w tym również w przypadku wystąpienia awarii, opis działań zapobiegawczo-ograniczających, porównanie wykorzystywanej technologii z technologią spełniającą wymagania, określoną w art.143 Prawa ochrony środowiska oraz wskazanie, czy dla instalacji konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania.

NASZA OFERTA

Zespół naszych specjalistów w oparciu o dostarczoną dokumentację sporządza przegląd ekologiczny wskazanej instalacji. Nasza oferta obejmuje ścisłą współpracę z klientem oraz kontakt z przedstawicielami organów administracyjnych.

Jesteśmy dla Państwa na każdym etapie tworzenia dokumentacji aż do momentu jej zatwierdzenia przez organ administracyjny.

W celu poznania szczegółów naszej oferty zapraszamy do kontaktu.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.