Przegląd ekologiczny

Przegląd ekologiczny to dokument posiadający formę specjalistycznej opinii. Powstaje, gdy trzeba ustalić fakty związane z funkcjonowaniem instalacji.

Produktionsanlage mit Brandschutzplan

Niektóre z instalacji mogą wyróżniać się szczególnym potencjałem do negatywnego oddziaływania na środowisko. Formalnej ocenie tego wpływu służy przegląd ekologiczny.

Czym jest przegląd ekologiczny?

Jest to dokument posiadający formę specjalistycznej opinii. Powstaje w sytuacji, gdy trzeba ustalić fakty związane z funkcjonowaniem instalacji na okoliczność stwierdzenia możliwego negatywnego jej oddziaływania na środowisko. Jego efekt końcowy stanowi raport, określający poprawne prowadzenie instalacji lub ewentualne wady w jej eksploatacji, propozycję zmian w stosowanych technikach, metodach zapobiegania i ograniczania wprowadzanych zanieczyszczeń, konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, propozycję dostosowania do aktualnych wymagań formalno-prawnych w zakresie ochrony środowiska.

Decyzję o sporządzeniu przeglądu ekologicznego podejmuje właściwy organ administracyjny. Wymagania jakie ma spełniać dokument zawarte są w art. 238 Prawa ochrony środowiska.. Jego zakres może być ewentualnie ograniczony  przez organ. Wskazane mogą być również metody badań i studiów do wykorzystania w przeglądzie. 

Należy podkreślić, iż nakaz przeglądu ekologicznego powinien być uzasadniony prawnie. Decyzja o nałożeniu obowiązku nie może stanowić sankcji dla podmiotu prowadzącego instalację za przekraczanie norm ochrony środowiska, czy też niedostarczenie wyników badań lub pomiarów w żądanym przez organ administracyjny terminie.

Przegląd ekologiczny – kiedy jest konieczny?

Konieczność sporządzenia przeglądu ekologicznego wynika z Prawa ochrony środowiska i zachodzi najczęściej w sytuacji występowania potencjalnego zagrożenia. Sporządza się go w celu potwierdzenia lub zaprzeczenia występowaniu negatywnych oddziaływań instalacji na środowisko, a także umożliwienia działań, mających na celu eliminację zaistniałego zagrożenia.

Kogo dotyczy?

Procedura kontrolna przeglądu ekologicznego dotyczy głównie instalacji, które spełniają kryteria „przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko” wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów. 

Przeglądem ekologicznym mogą zostać objęte również przedsięwzięcia innego rodzaju. Obowiązek sporządzenia takiego przeglądu może zostać nałożony również na działalność podmiotu korzystającego ze środowiska inną niż eksploatacja instalacji. Może dotyczyć drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej. W tych przypadkach organ określa wymagania i zakres przeglądu ekologicznego.

   

NASZA OFERTA

Zespół naszych specjalistów w oparciu o dostarczoną dokumentację sporządza przegląd ekologiczny wskazanej instalacji. Nasza oferta obejmuje ścisłą współpracę z klientem oraz kontakt z przedstawicielami organów administracyjnych. Jesteśmy dla Państwa na każdym etapie tworzenia dokumentacji aż do momentu jej zatwierdzenia przez organ administracyjny.

W celu poznania szczegółów naszej oferty zapraszamy do kontaktu.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

Wartość odżywcza okiem analityka

Informacja o wartości odżywczej stanowi istotny element oznakowania środków spożywczych. Konsumenci bardzo często na jej podstawie dokonują wyboru środków spożywczych przed ich zakupem, co jest odzwierciedleniem rosnącego zainteresowania prawidłowym

Więcej informacji

Utrata statusu odpadów

Występując o utratę statusu odpadów należy spełnić kryteria określone w art. 14 Ustawy o odpadach lub rozporządzeń określających szczegółowe warunki utraty statusu odpadów.

Więcej informacji

Sprawdź naszą ofertę

Oferta dla deweloperów, architektów i biur nieruchomości.

Sprawdź