Badania odorów

Uciążliwy zapach wynika z oddziaływania źródła emitującego związki odorowe i jest subiektywnym odczuciem dyskomfortu zależnym od czułości ludzkiego węchu.

Gdy jakość powietrza jest zła, może powodować dyskomfort, ale co gorsza, może również zagrażać zdrowiu. Jednym z czynników pogarszających jakość powietrza są odory, czyli substancje złowonne.

Uciążliwość zapachowa ma największe znaczenie w miejscach długotrwałego przebywania ludzi, czyli w domu, w pracy, czy na terenach rekreacyjnych służących do odpoczynku. Mówimy o uciążliwości, jeśli ludzka ocena zapachu jest powtarzalnie negatywna, a jego występowanie prowadzi do irytacji i zmiany zachowania ludzi poddanych jego działaniu.

Olfaktometria - metoda detekcji zapachu

Badanie odorów w powietrzu wykonywane jest metodą olfaktometrii. Jest to technika polegająca na wykonywaniu w olfaktometrze rozcieńczeń pobranych próbek gazu ze strumieniem czystego powietrza do momentu osiągnięcia progowej wyczuwalności węchowej, czyli takiej, którą jest w stanie wyczuć połowa osób uczestniczących w badaniu. Metodę olfaktometrii stosuje się dla dokonania pomiaru stężenia pojedynczych substancji lub mieszanin gazowych. Badanie odorów odbywa się zgodnie z normą PN-EN 13725, która określa metodę obiektywnego pomiaru stężenia zapachowego w próbce gazowej: pomiaru stężenia masowego, odpowiadającego progowi wyczuwalności pojedynczych substancji w g/m3, pomiaru stężenia zapachowego mieszanin odorantów w ouE/m3, pomiaru wskaźnika emisji odorantów oraz metodę określenia skuteczności urządzeń stosowanych w celu zmniejszenia emisji odorantów.

Do wskazania wielkości emisji substancji złowonnych i ich wpływu na jakość powietrza na terenie zakładu konieczne jest wykonanie pomiarów, a następnie modelowania matematycznego, którego wynikiem jest informacja o maksymalnych stężeniach emisji odorów oraz częstość ich występowania w skali rocznej.

NASZA OFERTA

  • Inwentaryzacja źródeł emisji odorów
  • Pobieranie próbek powietrza do badań
  • Badanie próbek metodą olfaktometrii pod kątem stężenia emisji odorów
  • Modelowanie matematyczne dyspersji zanieczyszczeń - opracowanie mapy odorowej  
  • Raport z opracowaniem wyników

Zapraszamy do kontaktu oraz składania zapytań ofertowych.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

Kadm i ołów w żywności. Zmiany w wytycznych dotyczących najwyższych dopuszczalnych poziomów stężeń

Początek sierpnia przyniósł nowe wytyczne dotyczące zmian najwyższych dopuszczalnych poziomów stężeń kadmu i ołowiu w żywności, które z końcem sierpnia weszły w życie.

Więcej informacji

Znakowanie żywności wartością odżywczą – co jest obowiązkowe, a co dobrowolne?

Obowiązek znakowania żywności wartością odżywczą określa prawo UE. Istnieje też wiele dobrowolnych systemów znakowania żywności wartością odżywczą, tworzonych, aby w przystępny sposób podać konsumentom informacje o produktach spożywczych.

Więcej informacji