Okresowe pomiary emisji

Prowadzenie okresowych pomiarów emisji jest obowiązkiem prowadzącego instalację i użytkownika urządzenia, które może przyczyniać się do emisji substancji do powietrza.

Working at a ventilation system

Pomiary emisji zanieczyszczeń powinny sprawdzać, czy nie są przekraczane wielkości emisji, o których traktują przepisy prawa ochrony środowiska lub pozwolenia. Pomiary te należy wykonać przy maksymalnym obciążeniu instalacji - w warunkach, które powodują powstawanie maksymalnej emisji.

Okresowe pomiary emisji wynikają z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz z pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Narzuca je również:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody.

Rozporządzenie to jest główną wytyczną, określającą wymagania w zakresie pomiarów emisji oraz ilości pobieranej wody, do których zobowiązani są prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia. Określa przypadki, kiedy są wymagane okresowe pomiary emisji z instalacji, źródła spalania paliw, albo urządzenia spalania lub współspalania odpadów. W rozporządzeniu załączono informację o częstotliwości prowadzenia tych pomiarów, zakresie ich wykonywania, metodykach referencyjnych i sposobie ich ewidencjonowania.

Pracowników Laboratorium Pomiarów Emisji WESSLING Polska sp. z o.o. cechuje wieloletnie doświadczenie oraz dbałość o dobry kontakt z klientem. Znajomość aktualnych wymagań prawnych, norm i wytycznych oraz liczne szkolenia teoretyczno-praktyczne, które odbywa nasza kadra, w tym szkolenia z prac na wysokości, pozwalają odpowiednio dostosować nasze usługi do wymagań klientów.

NASZA OFERTA

Pomiary okresowe emisji zanieczyszczeń z instalacji, urządzeń oraz emitorów energetycznych i technologicznych, w tym:

  • pomiar strumienia masy pyłu, w tym oznaczenia udziału frakcji pyłu PM10 i PM2,5,
  • pomiar emisji substancji gazowych,
  • pomiary emisji indywidualnych Lotnych Związków Organicznych oraz ich sumy (TVOC),
  • pomiary emisji związków organicznych i nieorganicznych, w tym chlorowodoru, fluorowodoru, amoniaku, formaldehydu, węglowodorów, pomiary sumy i pojedynczych metali ciężkich oraz rtęci, zarówno w fazie gazowej, jak i w pyle,
  • pomiary emisji dioksyn i furanów.

Pomiary skuteczności działania instalacji i urządzeń ochrony powietrza (instalacje odsiarczania, odazotowania, odpylania).

Pomiary emisji zanieczyszczeń na potrzeby systemów sprawozdawczych i opłat za korzystanie ze środowiska (PRTR, KOBIZE i inne).

Zapraszamy do kontaktu oraz składania zapytań ofertowych.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.