Wody podziemne

Badania wód podziemnych wraz z badaniami gleby są integralną częścią oceny stanu środowiska. Skażenie gleby prowadzi do zanieczyszczenia wody podziemnej, dlatego warto badać obie te matryce, by ocenić realną szkodę powstałą w środowisku.

WESSLING analyses groundwater and so makes a contribution to high drinking water quality.

Wody podziemne są narażone na zanieczyszczenia antropogeniczne, które mogą do nich przenikać na skutek prowadzonej na danym terenie działalności gospodarczej albo wraz z odciekami ze składowanych odpadów.

Duże zasoby i dobra jakość wód podziemnych czyni je ważnym źródłem zaopatrzenia w wodę pitną. A ich wysokie narażenie na zanieczyszczenie wymusza konieczność stałej kontroli. Dlatego potrzebny jest jednolity system sprawdzania i porównywania jakości wód.

Przepisy dotyczące kontroli jakości wód podziemnych

Podstawowe wytyczne odnośnie badań jakości wody podziemnej zawierają się w dwóch rozporządzeniach:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych

Informuje ono o rodzajach monitoringu i celach ich prowadzenia, kryteriach wyboru jednolitych części wód do monitorowania i wyznaczania punktów pomiarowo-kontrolnych, zakresie i częstotliwości monitoringu oraz metodykach referencyjnych badań.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych

Określa sposoby klasyfikacji stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych oraz sposób oceny ich stanu wraz z częstotliwością dokonywania takiej oceny.

W naszym laboratorium wykonujemy badania wód podziemnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stosujemy metody referencyjne lub równoważne, co znaczy, że nasze wyniki są akceptowane przez jednostki kontrolujące.

Agresywność wody w stosunku do betonu i stali

Dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb naszych Klientów, dlatego w naszej ofercie znajdą Państwo również badanie agresywności wody w stosunku do betonu i stali, które wskazuje klasę ekspozycji XA1, XA2 lub XA3, dając informację o korozyjności wody.

Badanie skierowane jest głównie na potrzeby firm budowlanych. Pozwala na skomponowanie mieszanki betonu odpowiedniej jakości i na użycie odpowiednich materiałów, od których będzie zależeć trwałość konstrukcji.

NASZA OFERTA

  • Akredytowane pobieranie próbek wody podziemnej z piezometrów lub otworów wiertniczych,
  • Dostarczenie odpowiednich pojemników do samodzielnego poboru przez klienta - WESSLING-box
  • Akredytowane badania w zakresie elementów ogólnych: pH, OWO, PEW, Temperatura, Tlen rozpuszczony
  • Akredytowane badania w zakresie elementów nieorganicznych i organicznych, takich jak: metale ciężkie, aniony, cyjanki, jon amonowy, wodorowęglany, WWA, BTX, indeks fenolowy, pestycydy, węglowodory ropopochodne
  • Badanie agresywności wody w stosunku do betonu i stali według normy PN-EN 206-1:2003, w którym zawiera się: pH, CO2 agresywny, chlorki, siarczany, jon amonowy, wapń, magnez, potencjał redox, zasadowość
  • Opracowanie raportu z badań

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

Sprawdź naszą ofertę

Oferta dla deweloperów, architektów i biur nieruchomości.

Sprawdź