Wody powierzchniowe

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu i Rady ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, do wód powierzchniowych zaliczają się śródlądowe wody płynące i stojące (za wyjątkiem wód podziemnych) oraz wody przejściowe i przybrzeżne.

Analysis of surface water: specialists of WESSLING

Celem badania tych wód jest dostarczenie informacji o ich stanie, niezbędnych do podjęcia działań na rzecz poprawy jakości oraz ochrony przed zanieczyszczeniem.

Prowadzenie monitoringu wód powierzchniowych pozwala ocenić jak wpływają na nie zanieczyszczenia bytowo-komunalne, przemysłowe oraz rolnicze. Szczególnie ważny jest monitoring wód powierzchniowych przeznaczonych do zaopatrywania ludzi w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Przepisy dotyczące kontroli jakości wód powierzchniowych

Podstawowymi rozporządzeniami, które regulują obszary związane z jakością wód powierzchniowych są:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych
 

NASZA OFERTA

  • Akredytowane pobieranie próbek i transport do laboratorium
  • Dostarczenie odpowiednich pojemników do samodzielnego poboru przez klienta (WESSLING-box)
  • Akredytowane badania w zakresie podstawowych parametrów fizykochemicznych, takich jak: pH, przewodność, BZT5, ChZT, azot, fosfor, jony
  • Akredytowane badania w szerokim zakresie analiz, m.in.: metale ciężkie, węglowodory ropopochodne, lotne związki organiczne, pestycydy
  • Badania substancji priorytetowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  • Opracowanie raportu z badań
  • Porównanie wyników do wskazanych aktów prawnych lub innych wytycznych

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

Sprawdź naszą ofertę

Oferta dla deweloperów, architektów i biur nieruchomości.

Sprawdź