Badania gleby

Działalność przemysłowa, niewłaściwa gospodarka odpadowa, wysoki poziom zurbanizowania i brak zrównoważonych praktyk rolnych to główne czynniki zanieczyszczenia gruntów i gleb.

WESSLING provides analysis for all types of soil samples

Zasady odpowiedzialności za zanieczyszczenia powierzchni ziemi regulowane są aktualnymi aktami prawnymi i zależą od czasu wystąpienia zanieczyszczenia:

Ustawa Prawo ochrony środowiska - obejmuje zanieczyszczenia gleby i ziemi spowodowane przed 30 kwietnia 2007r., czyli tzw. historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Na terenie, na którym przed dniem 30 kwietnia 2007 r. była prowadzona działalność mogąca z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi oraz istnieją przesłanki wskazujące na występowanie historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska może, w drodze decyzji, nałożyć na władającego powierzchnią ziemi obowiązek wykonania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz przeprowadzenia remediacji.

Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie - obejmuje zanieczyszczenia gleby i ziemi powstałe po 30 kwietnia 2007r., czyli szkody w środowisku w powierzchni ziemi powstałe w wyniku działalności stwarzającej ryzyko ich powstania.

W przypadku wystąpienia szkody w środowisku w powierzchni ziemi po 2007 r. to „zanieczyszczający płaci”. Zasada ta został uregulowana powyższą ustawą. W takim wypadku inwestor, który nabył zanieczyszczoną nieruchomość nie ponosi odpowiedzialności związanej z zanieczyszczeniem ziemi, którą nabył.

Dlatego tak ważnym elementem przed zakupem nieruchomości powinna być identyfikacja terenów zanieczyszczonych.

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ocenia się na podstawie przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie lub w ziemi na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Rozporządzenie to określa:

 • substancje powodujące ryzyko szczególnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi, ich dopuszczalne zawartości w glebie i ziemi, zróżnicowane dla poszczególnych właściwości gleby oraz grup gruntów, wydzielonych w oparciu o sposób ich użytkowania,
 • wymagania dotyczące ustalania dopuszczalnej zawartości w glebie i ziemi substancji powodującej ryzyko, innej niż wskazana w pkt 1, z uwzględnieniem analizy jej wpływu na zdrowie ludzi i stan środowiska,
 • etapy identyfikacji terenów zanieczyszczonych, w tym sposób ustalenia działalności mogącej być przyczyną zanieczyszczenia na danym terenie obecnie lub w przeszłości, sposób ustalenia listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie lub ziemi jest spodziewane ze względu na działalność, źródła informacji istotne dla oceny zagrożenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi, warunki uznawania istniejących badań zanieczyszczenia gleby i ziemi za aktualne, etapy i sposób prowadzenia badań zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przykładowych dla tych działalności zanieczyszczeń,
 • referencyjne metodyki wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi,
 • szczegółowe wymagania dotyczące oceny zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu, gdzie jest lub była w przeszłości eksploatowana instalacja wymagająca uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w celu zapewnienia identyfikacji każdego zanieczyszczenia przed uruchomieniem instalacji, w trakcie jej eksploatacji oraz po zamknięciu, w tym wymagania dotyczące zakresu i sposobu sporządzenia raportu początkowego.

W WESSLING Polska każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie, z największą starannością  i z zachowaniem wymagań aktualnie obowiązujących regulacji prawnych.

 

NASZA OFERTA

 • Określenie listy substancji zanieczyszczających na podstawie informacji archiwalnych i rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej na badanym terenie
 • Ustalenie listy substancji, które stwarzają zagrożenie
 • Akredytowane pobieranie próbek powierzchniowych oraz z odwiertów
 • Akredytowane badania fizykochemiczne gleby, m.in.: metale ciężkie, cyjanki, benzyny i oleje, BTEX, WWA, chlorobenzeny, chlorofenole, VOX, PCB, pestycydy chloroorganiczne i inne
 • Akredytowane badanie wodoprzepuszczalności gruntów spoistych oraz niespoistych
 • Projekt planu remediacji
 • Ocena zanieczyszczeń środowiska wodno-gruntowego

Zapraszamy do kontaktu oraz składania zapytań ofertowych.

   

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

WESSLING analyses groundwater and so makes a contribution to high drinking water quality.

WESSLING Polska - Nowy zakres akredytacji

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w dniu 09 lipca 2019 uzyskaliśmy Certyfikat Akredytacji w oparciu o nowe wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Więcej informacji

Akredytowane badania wodoprzepuszczalności

W związku z ciągłym rozwojem naszych usług mamy zaszczyt poinformować, że od marca bieżącego roku poszerzyliśmy listę naszych analiz o nowe metody badawcze dotyczące badań wodoprzepuszczalności gruntów spoistych oraz niespoistych.

Więcej informacji

Sprawdź naszą ofertę

Oferta dla deweloperów, architektów i biur nieruchomości.

Sprawdź