Badania materiałów

W laboratoriach WESSLING wykonają Państwo badania próbek materiałów oraz kruszyw i tłucznia kolejowego pod kątem obecności substancji zanieczyszczających, w tym na obecność włókien azbestowych. Sprzęt, w który wyposażone są nasze laboratoria, pozwala na ilościowe i jakościowe rozpoznanie włókien azbestu.

WESSLING oferuje badania fizykochemiczne próbek materiałów jednorodnych i niejednorodnych, w tym badania kruszyw i tłucznia kolejowego. 

Kruszywo

Kruszywo naturalne pozyskuje się z dna jezior i rzek lub z kopalni piasku i żwiru. Kruszywo sztuczne pochodzenia mineralnego powstaje z pomocą ingerencji w materiał. Uzyskuje się go za pomocą recyklingu lub obróbki termicznej. Możemy również wyróżnić kruszywo organiczne, powstające z tworzyw sztucznych, zrębków, wiórów i trocin oraz kruszywo z odpadów przemysłowych.

Dlaczego bada się kruszywo?

Kruszywo to sypki materiał posiadający szerokie spektrum zastosowań. Używane jest w wielu pracach budowlanych, między innymi jako materiał pod budowę dróg. Przed wykorzystaniem kruszywa w budownictwie drogowym warto jest wykonać opinię ekologiczną, która w oparciu o wyniki analiz laboratoryjnych sprawdzi czy kruszywo może posiadać właściwości niebezpieczne dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi.

Kolejnym przykładem zastosowania kruszywa jest użycie go jako podsypki tłuczniowej w nawierzchni kolejowej. Kierując się względami racjonalnej gospodarki materiałami oraz ochrony środowiska, często podsypka przeznaczona do usunięcia torów znajduje ponowne zastosowanie – w zależności od stopnia jej zanieczyszczenia. Jeśli występujące w niej substancje zanieczyszczające uniemożliwiają ponowne jej wykorzystanie, należy poddać ją składowaniu na odpowiednim składowisku odpadów. W laboratorium WESSLING wykonujemy badania fizykochemiczne, pozwalające określić czy kruszywo zawiera substancje niebezpieczne, a w przypadku konieczności poddania go składowaniu, przeprowadzamy testy wymywania.

Azbest

Azbest to handlowa nazwa sześciu minerałów włóknistych naturalnie występujących w przyrodzie. Z uwagi na swoje właściwości fizykochemiczne, takie jak odporność na niskie i wysokie temperatury, czynniki chemiczne i biologiczne, a także właściwości izolacyjne oraz relatywnie niską cenę zyskały bardzo dużą popularność i były szeroko stosowane przez ludzi, głównie w budownictwie.

Które wyroby mogą zawierać azbest?

Wśród wyrobów, które mogą zawierać włókna azbestowe, znajdują się:

 • pokrycia dachowe: eternit i papa dachowa,
 • pokrycia podłogowe, płytki PCV,
 • płyty elewacyjne i balkonowe,
 • kit szklarski,
 • kleje, tynki, wypełniacze,
 • drobne urządzenia w gospodarstwach domowych: żelazka, płyty kuchenne, piece akumulacyjne,
 • rury do instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • przewody wentylacyjne i kominowe.

Dlaczego azbest jest niebezpieczny?

Azbest stanowi zagrożenie ze względu na swoją włóknistą strukturę, która z jednej strony pozwalała ludziom wykorzystywać bardzo dobre właściwości użytkowe tego materiału, a z drugiej zaś okazała się  śmiertelnie niebezpieczna dla ich zdrowia. Włókna azbestu dostające się do organizmu człowieka podczas oddychania na stałe pozostają w jego płucach, przyczyniając się do powstawania takich chorób jak:

 • pylica azbestowa (azbestoza),
 • rak płuc,
 • międzybłoniak opłucnej.

Włókna azbestu uwalniają się do powietrza w wyniku obróbki mechanicznej, np. łamania, tarcia, kruszenia, rozbijania, cięcia, itp., a także w wyniku działania czynników atmosferycznych. Im starszy i bardziej zniszczony jest dach wykonany z płyt azbestowych, tym więcej włókien się z niego ulatnia. Bardzo duże niebezpieczeństwo pojawia się również podczas demontażu wyrobów azbestowych, które łatwo kruszą się, czy pękają. Dlatego zajmować mogą się nim wyłącznie odpowiednio przeszkolone i upoważnione do tego firmy.

Destrukt asfaltowy odpad

Z początkiem 2022 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego. Wprowadzone przepisy określają warunki, po spełnieniu których destrukt asfaltowy odpad przestanie być traktowany jako odpad. Ma to na celu ułatwienie jego stosowania w budownictwie drogowym, aby nie było wątpliwości co do jego jakości oraz prawidłowego i bezpiecznego wykorzystania.

Odpad destruktu asfaltowego stanowi mieszanka mineralno-asfaltowa o kodzie 17 03 02, uzyskiwana w wyniku frezowania na zimno warstw asfaltowych, rozkruszenia płyt wciętych nawierzchni asfaltowej lub brył uzyskiwanych z tych płyt. To także odrzuty lub nadwyżki powstałe przy produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.

WESSLING Polska wykonuje badania próbek odpadu destruktu asfaltowego dla potwierdzenia jego zgodności z wymaganiami rozporządzenia określającego warunki utraty statusu odpadu dla destruktu asfaltowego.

Możliwości wykorzystania destruktu asfaltowego

Destrukt asfaltowy znajduje zastosowanie jako materiał budowlany w budownictwie: do budowy, przebudowy lub remontu dróg oraz infrastruktury lotniskowej, w tym dróg startowych, dróg kołowania, pasów lotniskowych i płyt postojowych.

NASZA OFERTA

W WESSLING wykonujemy badania fizykochemiczne materiałów spoistych i niespoistych na obecność substancji zanieczyszczających, w tym również:

 • badania fizykochemiczne kruszywa i tłucznia kolejowego na obecność zanieczyszczeń, takich jak: metale, rtęć, WWA, indeks oleju mineralnego (stężenie węglowodorów C10 - C40 ), stężenie węglowodorów C12 – C35 (składniki frakcji oleju) oraz testy wymywania, pozwalające na poddanie zanieczyszczonego kruszywa składowaniu na odpowiednim składowisku,
 • badania azbestu w próbkach gruntów, wody, powietrza i prób materiałowych przy użyciu mikroskopii elektronowej dla ilościowego określenia zawartości włókien oraz jakościowej identyfikacji rodzaju włókien, takich jak serpentyny (chryzotyl) i amfibole (krokidolit, amosyt, antofilit),
 • badania próbek odpadów destruktu asfaltowego na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), w tym zawartość benzo(a)pirenu oraz badania odcieków próbek pod kątem zawartości związków nieorganicznych, metali i ChZT według Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego.

Skontaktuj się z nami, aby zapoznać się ze szczegółami naszej oferty.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

Wartość odżywcza okiem analityka

Informacja o wartości odżywczej stanowi istotny element oznakowania środków spożywczych. Konsumenci bardzo często na jej podstawie dokonują wyboru środków spożywczych przed ich zakupem, co jest odzwierciedleniem rosnącego zainteresowania prawidłowym

Więcej informacji

Utrata statusu odpadów

Występując o utratę statusu odpadów należy spełnić kryteria określone w art. 14 Ustawy o odpadach lub rozporządzeń określających szczegółowe warunki utraty statusu odpadów.

Więcej informacji

Sprawdź naszą ofertę

Oferta dla deweloperów, architektów i biur nieruchomości.

Sprawdź