Badania mikrobiologiczne

Badania mikrobiologiczne żywności są podstawowym narzędziem oceny jakości artykułów spożywczych. Głównym celem badań jest nadzór nad bezpiecznym powstawaniem produktów żywnościowych oraz ochrona zdrowia publicznego.

Badania mikrobiologiczne żywności

Czynniki zagrożenia mikrobiologicznego w produktach spożywczych to źródło zachorowań oraz zatruć pokarmowych u ludzi. Z tego powodu ustalone zostały ogólne zasady i wymagania względem surowców, półproduktów i produktów. Te wymagania zawierają się w aktach prawa żywnościowego.

Czym charakteryzują się badania mikrobiologiczne żywności?

Celem regularnych badań z zakresu mikrobiologii żywności jest zapobieganie wystąpieniu drobnoustrojów, które znacząco obniżają jakość i właściwości zdrowotne pożywienia. Nadzór sprawowany jest na każdym etapie łańcucha produkcyjnego – począwszy od surowców, aż po wyrób końcowy. Analizie pod kątem obecności niebezpiecznych dla zdrowia patogenów podlega nie tylko sam artykuł spożywczy, lecz także stosowane procesy wytwórcze i środowisko jego przechowywania. Przedmiotem zainteresowania badaczy jest zarówno obecny poziom zagrożenia mikrobiologicznego, jak i jego kształtowanie się w dłuższym przedziale czasowym. 

Jak przeprowadzane są badania mikrobiologiczne żywności w WESSLING Polska?

W naszym laboratorium badania mikrobiologiczne żywności przeprowadzamy metodami akredytowanymi, stosując się do wytycznych zawartych w:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych

Powyższe rozporządzenie określa kryteria bezpieczeństwa żywności i higieny procesu dla mięsa i produktów mięsnych, mleka i produktów mlecznych, produktów jajecznych, produktów rybołówstwa, warzyw, owoców i produktów pochodnych, oraz zasady pobierania i przygotowania próbek do badań, ich zakres, metody referencyjne i wartości dopuszczalne.

Nasze laboratorium jest jednostką akredytowaną, której kompetencje w zakresie analiz zostały potwierdzone certyfikatem Polskiego Centrum Akredytacyjnego. WESSLING Polska oprócz akredytacji posiada także zatwierdzenie Głównego Lekarza Weterynarii, kwalifikujące nasze laboratorium do wykonywania badań urzędowych żywności pochodzenia zwierzęcego.

NASZA OFERTA

Podmiotom zainteresowanym wykonaniem analiz artykułów żywnościowych oferujemy:

  • Akredytowane badania mikrobiologiczne żywności, w tym między innymi: Salmonella, Listeria monocytogenes, bakterie z grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba drobnoustrojów, liczba pleśni i drożdży
  • Opracowanie raportu z badań

Zapraszamy Państwa do kontaktu oraz składania zapytań ofertowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

Sprawdź naszą ofertę

Oferta dla deweloperów, architektów i biur nieruchomości.

Sprawdź