Bezpieczeństwo i higiena pracy

Producenci żywności, dostawcy usług logistycznych i sprzedawcy są poddani najwyższym standardom higieny. Nasi eksperci od żywności rejestrują wszystkie szczegóły stanu higieny Państwa firmy.

Petri dish for microbiological food analysis

Oferujemy Państwu usługi w zakresie higieny żywności obejmujące pobieranie próbek, wykonanie badań laboratoryjnych, przygotowanie raportu z badań oraz interpretację wyników.

Nieodpowiednie warunki produkcji niosą ogromne ryzyko zanieczyszczenia żywności. Nasi specjaliści oferują Państwu monitoring środowiska produkcji żywności oraz monitoring jakości wody i powietrza.

Kontrole higieniczne dla przemysłu spożywczego

Produkty żywnościowe muszą być bezpieczne. Jest to warunek konieczny, aby utrzymać zaufanie konsumentów. Należy zwrócić szczególną uwagę na higienicznie bezpieczne wytwarzanie, szczególnie w przypadku produkcji wyrobów wrażliwych i/lub łatwo psujących się. Z naszymi kontrolami higienicznymi podejmują Państwo środki ostrożności, które pomogą zapobiec naruszeniu bezpieczeństwa.

Wysokie standardy higieny żywności stosuje się na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i sprzedaży. Niezawodna technologia produkcji oraz dobrze przeszkolony personel to kluczowe aspekty, aby wytwarzać produkty wysokiej jakości. Nasi specjaliści pomogą Państwu w tym trudnym zadaniu.

Zakres usług:

  • Monitorowanie higieny produkcji, środków higienicznych i higieny osobistej
  • Pobieranie próbek podczas produkcji
  • Analiza mikrobiologiczna
  • Badanie wody pitnej
  • Badanie wody basenowej

Pobieranie próbek:

Pobieranie próbek jest procesem wyboru jednostek z dużej populacji w celu opisu jej właściwości. Podstawowym wymogiem jest uzyskanie reprezentatywnej i jednolitej próbki laboratoryjnej bez wprowadzenia do niej jakichkolwiek wtórnych zanieczyszczeń. Odpowiednie zabezpieczenie próbki  i jej transport do laboratorium determinuje dokładność wyników.

Zakres usług:

  • Pobieranie próbek żywności (różne matryce) do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych,
  • Pobieranie próbek wody (woda z kranu, hydranty, studnie, baseny, itp.) do badań mikrobiologicznych (zgodnie z PN-EN ISO 19458:2007) oraz fizykochemicznych (zgodnie z PN-ISO 5667-5:2017-10, WES 900 – L/M),
  • Pobieranie próbek z powierzchni produkcyjnych do analiz mikrobiologicznych (płytki kontaktowe, wymazówki, gąbki) zgodnie z PN-EN ISO 18593:2018-08,
  • Pobieranie próbek powietrza metodą zderzeniową z użyciem aparatu MAS-100 Eco.

Zmiana danych kontaktowych

Ze względu na modernizację centrali telefonicznej w naszym laboratorium WESSLING Polska w Poznaniu, nastąpiła tymczasowa zmiana numeru kontaktowego

Więcej informacji

WESSLING Polska - zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.), badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać (...)

Więcej informacji

Kontakt