Utrata statusu odpadów

Występując o utratę statusu odpadów należy spełnić kryteria określone w art. 14 Ustawy o odpadach lub rozporządzeń określających szczegółowe warunki utraty statusu odpadów.

Utrata statusu odpadów to w ostatnim czasie bardzo ciekawy temat do rozmów oraz wyzwanie, w szczególności dla odpadów,  dla których nie zostały określone szczegółowe wymagania.  Bardzo wielu przedsiębiorców posiada odpady, które w wyniku procesu przetwarzania potencjalnie mogą starać się o utratę statusu odpadów. Problem stanowią jednak przepisy, a dokładniej brak szczegółowych aktów wykonawczych. Tak naprawdę tylko dla bardzo małej grupy odpadów na szczeblu przepisów unijnych zostały opracowane akty prawne, które precyzują jakie normy powinien spełniać odpad, aby mógł utracić status odpadów. Należą do nich m.in. stłuczka szklana, złom czy złom miedzi. W polskim ustawodawstwie zostały opublikowane następujące rozporządzenia:

 
  • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego (Dz.U. 2021, poz. 2067),  Rozporządzenie dotyczy odpadów o kodzie 17 03 02
  • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw (Dz.U. 2022, poz. 2330) Rozporządzenie dotyczy odpadów o kodach: 10 01 01, 10 01 02, 10 01 03, 10 01 05, ex10 01 15, ex 10 01 17, 10 01 24, 10 01 80, 10 01 82

Powyższe rozporządzenia szczegółowo określają:

  • rodzaje odpadów wykorzystywanych w procesie odzysku, 
  • dopuszczalne procesy i techniki ich przetworzenia, 
  • kryteria jakościowe stosowane do materiałów powstałych w procesie odzysku, które utraciły status odpadów, zgodnie z przyjętymi normami produktowymi,
  • wymogi związane z kontrolą jakości oraz monitorowaniem własnej działalności, 
  • wymogi oceny oraz oświadczenia o zgodności z warunkami utraty statusu odpadów.

W przypadku utraty statusu odpadów należy pamiętać, że:

  • w posiadanych zezwoleniach na przetwarzanie odpadów powinien znaleźć się zapis odnoszący się do utraty statusu odpadów w wyniki jego przetworzenia,
  • zakazane jest łączne magazynowanie odpadów i przedmiotów lub substancji, które utraciły status odpadów.

W przypadku pytań z zakresu utraty statusu odpadów służymy Państwu pomocą naszych doradców środowiskowych oraz posiadanym zapleczem laboratoryjnym.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z Nami!

Sprawdź naszą ofertę

Oferta dla deweloperów, architektów i biur nieruchomości.

Sprawdź