Nowe akredytowane metody badawcze i analizy w ofercie WESSLING polska sp. z o.o.

Nowe akredytowane metody badawcze i analizy w ofercie WESSLING Polska Sp. z o.o.

W związku z nieustającym rozwojem naszych usług i dokładaniem wszelkich starań, aby były one jak najbardziej kompleksowe i zbliżone do Państwa potrzeb, mamy zaszczyt poinformować, że od sierpnia bieżącego roku ulega poszerzeniu lista naszych analiz i metod badawczych. W ramach ZAKRESU AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 918 możecie Państwo znaleźć nowo wdrożone analizy i metody, zarówno w ramach badań z obszaru ochrony środowiska, jak i analityki żywności. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową listą naszych wdrożeń, jak i do bezpośredniego kontaktu z działem handlowym.

Szczególnie pragniemy zwrócić Państwa uwagę na możliwości analizy oznaczania akryloamidu (np. w kawie i chipsach) oraz glutenu w popularnych produktach bezglutenowych. Natomiast w ramach analiz środowiskowych informujemy o rozszerzeniach akredytacji dotyczącej pobierania próbek z odpadów komunalnych oraz pobierania próbek i analiz wody do spożycia przez ludzi, jak również wody basenowej.

LISTA AKREDYTOWANYCH METOD BADAWCZYCH I ANALIZ

 1. Przeniesienie do zakresu elastycznego analizy odpadów. 
 2. Oznaczanie akryloamidu w kawie i jej substytutach oraz chipsach wg procedury badawczej WES 925 wyd. 02 z dnia 24.04.2017r.
 3. Podniesienie zakresu oznaczania azotynów NO2- i azotanów NO3- w owocach i warzywach z 5000mg/kg do 10000mg/kg wg procedury badawczej WES 745 wyd. 03 z dnia 31.03.2017r. ze względu na wymogi prawne dotyczące analizy rukoli.
 4. Przeniesienie do zakresu elastycznego oznaczania mykotoksyn.
 5. Rozszerzenie listy VOX o chloroetan w glebie (z 20 VOX-ów do 21) wg normy PN-EN ISO 22155-2016-07.
 6. Dodanie do zakresu akredytacji oznaczania zasadowości w odpadach wg normy PN-EN ISO 9963-1:2001.
 7. Rozszerzenie zakresu akredytacji o pobierania próbek odpadów o kody 200301 oraz 191212 tzn. o odpady komunalne oraz inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 191211 wg procedury badawczej WES 783 wyd. 01 z dnia 24.02.2015 r.
 8. Przeniesienie do zakresu elastycznego analizy odpadów.
 9. Dodanie do zakresu akredytacji oznaczania sumy THM-ów (trichlorometan, bromodichlorometan, trichlorometan) w wodzie na pływalniach wg PN-ISO 10301:2002.
 10. Pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi do badań chemicznych i właściwości fizycznych wg normy PN-ISO 5667-5:2003.
 11. Pobieranie próbek wody na pływalniach do badań chemicznych i właściwości fizycznych wg procedury badawczej WES 900 – L/M wydanie 02 z dnia 27.04.2017r.
 12. Badania właściwości fizycznych wody do spożycia przez ludzi wykonywane na miejscu pobierania próbek w ramach następujących parametrów:
  • temperatura pobranej próbki wody wg WES 927 – L/M wydanie 02 z dnia 27.04.2017r.
  • przewodność elektryczna właściwa metodą konduktometryczną wg PN-EN 27888:1999
  • pH metodą potencjometryczną wg PN-EN ISO 10523:2012
 13. Badania właściwości fizycznych wody na pływalniach wykonywane na miejscu pobierania próbek w ramach następujących parametrów: 
  • potencjału redox metodą potencjometryczną wg WES 926 – L/M wydanie 02 z dnia 24.04.2017r.
  • temperatura pobranej próbki wody wg WES 927 – L/M wydanie 02 z dnia 27.04.2017r.
  • pH metodą potencjometryczną wg PN-EN ISO 10523:2012
 14. Badania chemiczne wody do spożycia przez ludzi i wody na pływalniach:
  • stężenie chloru wolnego i ogólnego metodą kolorymetryczną wg WES 921 –L/M wydanie 02 z dnia 27.04.2017r.
  • stężenie chloru związanego metoda z obliczeń wg WES 921 –L/M wydanie 02 z dnia 27.04.2017r.
 15. Nowa metoda mikrobiologiczna dotycząca analizy wody do spożycia przez ludzi tj. liczba Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami). Analiza oparta na metodzie filtracji membranowej dotycząca normy PN-EN ISO 14189:2016-10
 16. Nowa metoda mikrobiologiczna żywności liczba Campylobacter spp. metodą płytkową  (posiew powierzchniowy) wg PKN ISO/TS 10272-2:2008 dotycząca analizy:
  • mięso i przetwory mięsne
  • mleko i produkty mleczne
  • drób i produkty drobiarskie
  • próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością (skórki z szyi drobiowych)
 17. Analiza zawartości glutenu w zbożach i przetworach zbożowych, słodyczach i wyrobach cukierniczych, mięsie i przetworach mięsnych, mleku i produktach mlecznych. Wykonywana metodą immunoenzymatyczną ELISA wg WES 920 PPO PB 14 wydanie 01 z dnia 24.04.2017r. w zakresie (5-80) mg/kg
 18. Większość badań mikrobiologicznych dotyczących żywności i pasz oraz próbek środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością oraz wody realizowane są ramach elastycznego zakresu akredytacji. 

Kontakt: