Katastrofa ekologiczna na rzece Odra

Katastrofa ekologiczna na rzece Odra to bez wątpienia wydarzenie bez precedensu w ostatnich dziesięcioleciach w Polsce. Wszyscy pamiętamy dramatyczne obrazy martwych ryb, wyławianych tonami, przy pełnym zaangażowaniu służb, środowisk czy osób, którym sprawa Odry jest szczególnie bliska. Paradoksalnie dla wielu był to pewnie moment uświadomienia sobie jak bogate i różnorodne było życie biologiczne tej rzeki. No bo któż niezajmujący się na co dzień, profesjonalnie lub choćby hobbystycznie szeroko pojętą „wodą” zastanawia się, co w niej się dzieje. A dzieje się dużo, zarówno pod i na powierzchni.

Sieć rzeczna czy szerzej wody powierzchniowe to jeden z elementów obiegu wody w przyrodzie nazywanego cyklem hydrologicznym. To przede wszystkim naturalne środowisko życia dla tysięcy organizmów, a także niezastąpiony zasób najważniejszego wspólnego dobra. To miejsce rekreacji i wypoczynku ale także droga wykorzystywana do transportu i komunikacji. Rzeki to również naturalny „korektor” dla ścieków, codziennie wytwarzanych przez każdego z nas. Rzecz niby oczywista ale warta przypomnienia…codzienne funkcjonowanie bez wody jest po prostu niemożliwe.

To co trafia do rzek ma ogromne znaczenie, a jak pokazuje przypadek Odry nie zawsze jest pod kontrolą. Po katastrofie na Odrze powstały trzy niezależne raporty: Raport strony polskiej opracowany przez Instytutu Ochrony Środowiska – PIB na zamówienie Ministra Klimatu i Środowiska, rządowy raport strony niemieckiej oraz raport organizacji Greenpeace. We wszystkich trzech jako najbardziej prawdopodobna podawana jest hipoteza zakwitu „złotej algi” związanego z nadmiernym zasoleniem wody. Różnice w raportach dotyczą w największym stopniu właśnie kwestii zasolenia i źródeł jego pochodzenia. Niezależnie od przedstawionych wniosków największe znaczenie wydaje się mieć ministerialny raport strony polskiej, zawierający szereg rekomendacji skierowanych do konkretnych instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę wodno-ściekową w Polsce. Z tych najważniejszych, mających bezpośrednie przełożenie na podmioty korzystające z wód wymienić można:

  • Kontynuacja trwających kontroli podmiotów prowadzących zrzut wód zanieczyszczonych do Odry i jej dopływów, celem m.in. ustalenia podmiotów odpowiedzialnych w największym stopniu za stan jakości wód Odry;
  • Przegląd i weryfikacja obowiązujących pozwoleń na zrzut ścieków do wód w dorzeczu Odry, systemowe zarządzanie legalnymi zrzutami poprzez uzależnienie parametrów i intensywności zrzutu od aktualnych wyników badań wody, wprowadzenie obowiązku wstrzymywania bądź ograniczania zrzutów w sytuacji zagrożenia.

Należy przypuszczać że ww. rekomendacje stosowane będą przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Zarządy Zlewni czy Inspektoraty Ochrony Środowiska na terenie całego kraju.

Jako WESSLING Polska oferujemy szeroką ofertę usług skierowanych do firm, instytucji oraz podmiotów prywatnych, na co dzień mających do czynienia z zagadnieniami z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

WESSLING Polska wykonuje akredytowane usługi pobierania próbek oraz badań laboratoryjnych wszystkich rodzajów ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nasza oferta obejmuje:

  • Akredytowane pobieranie próbek ścieków (chwilowy i średniodobowy);
  • Akredytowane badania parametrów fizykochemicznych, m.in.: metale ciężkie, chlorofenole, pestycydy, PCB, zawiesiny, pH, BZT5, ChZT, OWO, azoty, aniony, cyjanki, chlor, detergenty, węglowodory ropopochodne, WWA, BTX, AOX, siarczki i siarkowodór, ekstrakt eterowy;
  • Akredytowane badania parametrów mikrobiologicznych, takich jak: jaja pasożytów jelitowych (Ascaris, Trichuris, Toxocara), Salmonella;

W zakresie konsultingu środowiskowego zapewniamy kompleksową pomoc w uzyskaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego m.in. na odprowadzanie ścieków, wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi oraz wprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska do urządzeń kanalizacyjnych. Wykonujemy opinie i audyty środowiska wodno-gruntowego. Jesteśmy z Państwem na każdym etapie sporządzania dokumentacji oraz późniejszego postępowania administracyjnego służąc swoim doświadczeniem i wiedzą.

Jeżeli potrzebują Państwo przebadać odprowadzane przez Was ścieki, jesteście na etapie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego, potrzebujecie opinii, usługi doradczej lub macie wątpliwości czy Wasza działalność nie stoi w sprzeczności z aktualnymi przepisami zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z Nami!

Sprawdź naszą ofertę

Oferta dla deweloperów, architektów i biur nieruchomości.

Sprawdź